Ontwerp NOVI

Het college besluit:

  • Kennis te nemen van de inhoud van de Nationale Omgevingsvisie;
  • In te stemmen met het indienen van bijgevoegde concept-zienswijze;
  • De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief informeren.

Het Rijk heeft het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie en de bijbehorende milieueffectrapportage ter visie gelegd. Deze visie vormt het kader voor gemeenten voor het opstellen van gemeentelijke Omgevingsvisies- en plannen. Tot en met 30 september 2019 kunnen zienswijzen ingediend worden op de ontwerp-visie.