Principebesluit deelname regionale geschillencommissie West-Brabant

Het college besluit:

 1. In principe in te stemmen met deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant per 1 januari 2020 voor de behandeling van personele geschillen op de onderwerpen conform artikel 11.5 Cao Gemeenten:
  1. de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
  2. afspraken in het Van werk naar werk-traject;
  3. de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.
 2. In principe in te stemmen met het Reglement Regionale geschillencommissie West-Brabant en deze per 1 januari 2020 op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.
 3. De Ondernemingsraad over dit principebesluit te informeren.
 4. Vóór 1 december 2019 een definitief besluit te nemen over deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.
Met ingang van de Wnra gaat het private arbeidsrecht gelden en kan een werknemer tegen een besluit geen bezwaar meer maken bij de werkgever.
In de nieuwe Cao Gemeenten is opgenomen dat gemeenten een geschillencommissie moeten instellen of zich aansluiten bij een regionale geschillencommissie voor de behandeling van geschillen over:

 1. De individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
 2. Afspraken in het Van werk naar werk-traject;
 3. De individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut

Gemeenten kunnen beslissen om de bevoegdheid van de geschillencommissie uit te breiden met andere onderwerpen. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies.