Vrije leges Fort Sabina

Het college besluit:

  1. Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk van toepassing op lopende aanvragen omgevingsvergunning, op het moment van inwerkingtreding van de beleidsregel
  2. De kosten van leges voor de lopende aanvraag voor WABO vergunning van het poortgebouw niet in rekening te brengen aan Stichting Fort Sabina.

Het vrijstellingsbeleid voor legesheffing voor omgevingsvergunningen die aangevraagd worden door stichtingen/verenigingen is op 9-4-2019 vastgesteld en trad in werking miv 7-5-2019. Leges worden opgelegd op het moment van de aanvraag van de vergunning. Formeel komen dan ook alleen aanvragen om omgevingsvergunning van latere datum in aanmerking voor legesvrijstelling. Deze aanvraag voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van leges op basis van de vastgestelde beleidsregel. Het college wenst in de geest van de vastgestelde beleidsregel ook de kosten van de leges voor de lopende aanvraag voor vergunning van het poortgebouw voor haar rekening te nemen.