Besluitenlijst B&W vergadering 01 oktober 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 01 oktober 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 september 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering 24 september 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Reconstructie Hazeldonkse Zandweg

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. Voor de totale reconstructie van de Hazeldonkse Zandweg, inclusief het vervangen van de Hazeldonkse Zandwegbrug, een krediet beschikbaar te stellen van € 2.384.000;
  2. De kapitaallasten die betrekking hebben op de te treffen veiligheidsmaatregelen á € 10.700 te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen;
  3. Van het totaal van €127.000 aan jaarlijkse kapitaallasten de eerste € 100.000 aan kapitaallasten te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000 in 2020;
  4. De overige kapitaallasten van € 27.000 voor 2020 ten laste van het, al dan niet positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
  5. De € 400.000 wat in de voorziening onderhoud wegen gereserveerd is voor het reguliere onderhoud aan de Hazeldonkse Zandweg vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2019.

  De Hazeldonkse Zandweg is de entree van Zevenbergen. De weg is, vanaf de bebouwde kom-grens tot aan de kruising Prins Hendrikstraat, toe aan onderhoud. We grijpen deze gelegenheid aan om via een integrale aanpak de veiligheid, de leefbaarheid, de uitstraling en de kwaliteit van de weg te verbeteren. Dit alles heeft een positief effect op de aantrekkingskracht en vestigingsklimaat van de entree van Zevenbergen en kan als katalysator werken voor de transformatie van het gebied Hazeldonkse Zandweg, de Hill en het St. Jozefplein. Daarnaast wordt ook de vervanging van de Hazeldonkse Zandwegbrug in het project meegenomen. In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt het investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en verkeersveiligheid van de Hazeldonkse Zandweg expliciet genoemd.

 4. Locatiestudie 183. Scholenontwikkeling Willemstad

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om de locatiestudie voor project 183. Scholenontwikkeling Willemstad vast te stellen, waarin wordt ingezet op de realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw op locatie 6 van het sportcomplex en hiervoor € 20.000,- aan voorbereidings-gelden beschikbaar te stellen.
   

  In juni 2017 is het startdocument ‘Scholenontwikkeling Willemstad’ vastgesteld waarin de kaders van het project om te komen tot een (multifunctionele) scholenaccommodatie, bepaald zijn. Samen met stichting De Waarden, stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, stichting Multifunctioneel Centrum ‘Gebouw Irene’ en stichting Kibeo is het haalbaarheidsonderoek opgestart. Het onderzoek is gestart met het bepalen van de ontwikkelrichting en het aanwijzen van een projectlocatie.
  Ter versterking van het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in Willemstad wordt ingezet op een scholenaccommodatie met daarin ondergebracht tevens (een gedeelte van) het gemeenschapshuis, een gymzaal en de kinderopvang. Door de multifunctionele benadering wordt ingespeeld op de wens tot het realiseren van een toekomstbestendig sociaal maat-schappelijk voorzieningenniveau. Een multifunctioneel te gebruiken maatschappelijke accommodatie zal het onderwijs én het verenigingsleven in Willemstad een positieve impuls geven. De accommodatie kan een ontmoetingsplaats worden voor de kern.
  Op basis van de uitgevoerde studie ‘Locatiestudie 183. Scholenontwikkeling Willemstad’ wordt geadviseerd om dit multifunctionele schoolgebouw te realiseren op locatie 6 van het sportcom-plex. Hiertoe is gekomen na analyse van de in het startdocument reeds vastgelegde potentiele ontwikkelingslocaties en nadere beschouwing van de deelgebieden op het sportcomplex. Een ontwikkeling op locatie 6 is onder andere vanwege de beperking van de scope, het lange-termijnperspectief en de financiële consequenties als best haalbaar aangemerkt.
  Met de vaststelling van de locatiestudie door de gemeenteraad wordt de ontwikkelrichting en -locatie formeel vastgelegd en kan de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek van start gaan. Deze fase behelst de nadere studie naar de (on)mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie op het aangewezen projectgebied, waaronder het uitvoeren van een verkeers-onderzoek en het vastleggen van afspraken in een Locatieontwikkelingsovereenkomst.

 5. Ontwerp saneringsprogramma Wet geluidhinder woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendr

  Het college besluit:

  1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma Wet geluidhinder voor woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
  2. Bewoners en woningeigenaren hiervan op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief

  In Moerdijk zijn er diverse woningen die als gevolg van het wegverkeer mogelijk een te hoge geluidsbelasting hebben. Deze woningen zijn door de gemeente aangemeld volgens de wettelijke procedure op de zogenoemde “B-lijst” en “Eindmeldingenlijst”. Voor de woningen in Zevenbergen op deze lijsten is eerder een saneringsprogramma opgesteld. Het gaat om de woningen met een geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg. Dit saneringsprogramma is opgesteld voor een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai.
  Voorgesteld was om op de Hazeldonkse Zandweg binnen de bebouwde kom ‘stil asfalt’ aan te leggen en daarnaast bij alle woningen te onderzoeken of gevelmaatregelen mogelijk en nodig zijn. Het college heeft op 5 september 2017 ingestemd met het ontwerp saneringsprogramma. Het ontwerp saneringsprogramma heeft vanaf 20 september tot en met 1 november 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.
  In het coalitieakkoord is afgesproken de entree Hazeldonkse Zandweg en de omgeving aan te pakken. Omdat een voorstel direct consequenties heeft voor het geluidsaneringsprogramma, en de daarin voorgestelde maatregelen, is het geluidsaneringsprogramma aangepast en zijn de woningen langs de Hazeldonkse Zandweg uit dit plan gehaald. Deze woningen worden na de herinrichting van de Hazeldonkse Zandweg opnieuw bekeken.
  Door Bureau Sanering Verkeerslawaai is aangegeven dat gewijzigd vaststellen van het eerdere plan niet mogelijk is en een nieuw ontwerp plan ter inzage moet worden gelegd. Tevens wordt voorgesteld om de betreffende bewoners en woningeigenaren middels bijgesloten brief te informeren over het ontwerp saneringsplan. Na definitieve vaststelling van het saneringsprogramma kan subsidie voor het onderzoek naar en de eventuele uitvoering van de gevelmaatregelen worden aangevraagd.

  Na toekenning van de subsidie worden alle betrokken woningeigenaren persoonlijk benaderd met het verzoek mee te werken aan verdere onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit een visuele beoordeling aan de buitenzijde van de betrokken woningen, of een beoordeling en opmeting van de woningen aan de binnenzijde. Een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid geluid op de gevel. Tevens wordt nagegaan in hoeverre het geluidisolatieproject kan worden gecombineerd met onderzoek naar en uitvoering van energiebesparende maatregelen.

 6. Verruiming voorwaarden verordening Starterslening

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de aangepaste verordening Starterslening gemeente Moerdijk vast te stellen.

  Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn er tot op heden 168 Startersleningen verstrekt. Momenteel is het zo dat een persoon die in aanmerking wil komen voor de Starterslening, maar nog geen jaar ingezetene is van de gemeente Moerdijk, onder de huidige voorwaarden geen lening kan verkrijgen. Dit is een actuele vraag waar we als gemeente Moerdijk op in willen spelen. Door de voorwaarden in de verordening te verruimen wordt het ook voor starters buiten de gemeente Moerdijk mogelijk om zich hier te vestigen. Hiermee brengen wij de Starterslening meer in lijn met onze ambitie. De gemeente Moerdijk heeft namelijk de ambitie om vestigers aan te trekken (het liefst jongeren en/of jonge gezinnen). Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om de voorwaarden van de verordening Starterslening te verruimen en de aangepaste verordening vast te stellen.

 7. Moerdijk Marketing bijdrage Terror Nights Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een bijdrage van € 4.000,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Eventmaat voor het organiseren van het evenement Terror Nights Standdaarbuiten.
  2. Dit bedrag te financieren uit het budget 6310102/44293, moerdijk marketing/evenementen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Het evenement Terror Nights is in 2018 voor de eerste keer in Moerdijk georganiseerd. Het evenement heeft toen mensen uit de hele regio en ver daarbuiten aangetrokken. Hiermee biedt het kansen om Moerdijk bij een nieuwe doelgroep onder de aandacht te brengen. Het evenement wordt daarom ondersteund met een Moerdijk Marketing bijdrage.

 8. Bijdrage vervoer doelgroep C Fort Sabina

  Het college besluit:

  1. Een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de aanschaf van een busje voor stichting Fort Sabina waarmee kandidaten uit de C-doelgroep vervoerd kunnen worden;
  2. Dit bedrag van €10.000 te dekken uit het budget sociale werkvoorziening (6611220 – 43710).

  Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep, klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is er in mei 2019 gekozen om Fort Sabina aan te wijzen als pilot waar klanten uit de C-doelgroep kunnen participeren en re-integreren.

  Inmiddels heeft het werkplein een aantal kandidaten geplaatst, maar voor sommige kandidaten is het vervoer naar Fort Sabina toe een obstakel. Gemeente Moerdijk is van mening dat vervoer geen probleem voor participatie mag zijn, daarom is er samen met stichting Fort Sabina en het werkplein gekeken naar een duurzame oplossing. Fort Sabina zal een 9 persoonsbusje aanschaffen. De gemeente Moerdijk draagt daar €10.000 aan bij in de vorm van cofinanciering.

 9. 2e begrotingswijzigingen 2019, 1e begrotingswijziging 2020 ICT Samenwerking West Brabant West (ICT WBW) en wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT

  Het college besluit:

  1. Onder voorbehoud toestemming gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW als gevolg van wijzigingen in de governance en uitbreiding van taken ICT WBW;
  2. Ten aanzien van het voornemen onder 1 conform het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen ("Wgr") toestemming van de gemeenteraad te vragen;
  3. Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019  ICT WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
  4. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2020 ICT WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

  De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Tholen en het Werkplein Hart van West Brabant als buitengewoon partner werken samen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze samenwerking is vastgelegd in de GR ICT WBW en wordt uitgevoerd door de zelfstandig opererende bedrijfsvoeringsorganisatie ICT WBW.
  In de GR is opgenomen dat eens in de vier jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt bekeken. Deze evaluatie heeft in de periode maart tot mei 2019 plaatsgevonden. Het opstellen van de evaluatie en conceptbegroting 2020 liepen parallel waardoor de overgenomen conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie niet meer verwerkt konden worden in de conceptbegroting 2020. Daarom heeft de gemeenteraad via een zienswijze gevraagd om de adviezen en conclusies alsnog te verwerken in de begroting. De verwerking hiervan wordt thans aangeboden via een 2e begrotingswijziging 2019 en een 1e begrotingswijziging 2020. De overgenomen adviezen en conclusies vanuit de evaluatie hebben echter niet alleen financiële gevolgen, maar vereisen tevens een aanpassing van de GR. Voor een dergelijke wijziging is toestemming van de gemeenteraad nodig.
  De wijzigingen binnen de begrotingswijziging 2020-2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de gefaseerde realisatie van de ambities vanuit de sourcingstrategie. Geen grote stappen vanuit de sourcingstrategie, maar eerst zelf de gezamenlijke infrastructuur vorm geven en het beheer hierop inrichten zoals vermeld in de adviezen en conclusies binnen de evaluatie. Deze fasering omvat twee sporen:

  1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;
  2. ICT- infrastructuur: technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-infrastructuur. Een taak die wordt onder gebracht bij ICT WBW.

  Het college wordt gevraagd de begrotingswijzigingen ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad en in te stemmen met de GR wijziging. Op basis van het voorgaande vraagt het college aan de gemeenteraad toestemming om in te mogen stemmen met de gewijzigde GR en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen.
  Dit heeft een financieel gevolg op de begroting 2019 en 2020 van respectievelijk €34.726 en €35.335 aan extra uitgaven en minder uitgaven op de begrotingsjaren 2021, 2022 en 2023 van respectievelijk €138.661, €161.275 en €160.624

 10. Wijziging verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018

  Het college besluit:
  De gewijzigde Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018 aan de raad ter vaststelling aan te bieden
    
  Op 18 januari 2018 is de Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk 2018 gewijzigd. Gebleken is dat hiervoor een onjuiste versie van deze verordening uit 2013 is gebruikt. Deze versie bevatte namelijk geen tekst die betrekking had op een ingediend amendement. Dit amendement dat aangenomen is op 25 april 2013, bevat bepalingen die betrekking hebben op de mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid. De eigenaar voert zelf onderhoudswerkzaamheden uit en krijgt alleen de materiaalkosten betaald. Het gevolg is dat het totale bedrag wat geleend moet worden voor een restauratie, lager uitkomt. Gewenst is om de huidige versie van de Verordening Moerdijks Restauratiefonds gemeente Moerdijk hierop aan te passen

 11. Aanbesteding van medische advisering Wmo, Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en leerlingenvervoer

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een gezamenlijk aanbestedingstraject met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert ten behoeve van de medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer;
  2. In te stemmen met het Programma van Eisen ten behoeve van de aanbesteding van medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer;
  3. Via het Inkoopbureau West-Brabant opdracht te geven tot het aanvangen van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure middels uitnodiging;
  4. In te stemmen met de afwijking van eigen inkoopvoorwaarden en akkoord te gaan met de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Halderberge als penvoerder in deze aanbesteding;
  5. In te stemmen met het resultaat van aanbesteding in de vorm van gunning voor de medische advisering aan de ‘winnende’ aanbieder.
  6. Afdoening en ondertekening van de definitieve overeenkomst, conform de mandatenlijst 2019, in handen stellen van de teamleider team maatschappelijke ondersteuning.

  De gemeente moet het contract voor externe medische advisering in de Wmo, gehandicapten-parkeerkaarten (GPK) en leerlingenvervoer  opnieuw aanbesteden. Dit traject moet worden uitgevoerd, omdat op 1 maart 2020 het huidige contract eindigt. Deze aanbesteding wordt samen uitgevoerd met de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

 12. Gedoogverklaring voor de illegale toepassing van IBC- bouwstoffen als funderings-materiaal onder een bedrijfsgebouw in Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De illegale toepassing van IBC- bouwstoffen als funderingsmateriaal onder een bedrijfsgebouw in Moerdijk onder voorwaarden te gedogen
  2. In te stemmen met het “Plan van aanpak IBC-bouwstof, Moerdijk, projectnummer 437240, definitief revisie 03, d.d. 19 juli 2019.

  Door het bedrijf zijn voorafgaand aan de bouw van een bedrijfsgebouw in Moerdijk op illegale wijze IBC-bouwstoffen toegepast als funderingsmateriaal. Algehele verwijdering van deze bouwstoffen is alleen mogelijk sloop en het opnieuw aanbrengen van de bedrijfsvloeren en bestrijdingskosten van overlast. De hierbij geraamde kosten wegen niet op tegen het belang van totale verwijdering van genoemde bouwstoffen. Het bedrijf heeft daarom een plan van aanpak opgesteld voor een alternatieve oplossing. Hierbij wordt een volledige bovenafdichting gerealiseerd en de grondwaterstand met behulp van een drainagesysteem verlaagd, waardoor de IBC-bouwstof geen contact meer heeft met het grondwater. Daarnaast worden er voorzieningen getroffen om de veroorzaakte grond(water)-verontreiniging te beheersen en controleren. De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) heeft dit Plan van Aanpak beoordeeld en daarvoor een geohydrologisch advies ingewonnen bij een onafhankelijk adviesbureau. Hieruit blijkt dat dit plan voldoende waarborgen biedt om (verdere) nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Het college gedoogt daarom de aanwezigheid van deze illegaal toegepaste bouwstoffen onder voorwaarde dat het bedrijf en eventuele rechtsopvolgers de in het vastgestelde plan van aanpak genoemde voorwaarden en maatregelen treft en deze blijft naleven.