Locatiestudie 183. Scholenontwikkeling Willemstad

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de locatiestudie voor project 183. Scholenontwikkeling Willemstad vast te stellen, waarin wordt ingezet op de realisatie van een multifunctioneel schoolgebouw op locatie 6 van het sportcomplex en hiervoor € 20.000,- aan voorbereidings-gelden beschikbaar te stellen.
 

In juni 2017 is het startdocument ‘Scholenontwikkeling Willemstad’ vastgesteld waarin de kaders van het project om te komen tot een (multifunctionele) scholenaccommodatie, bepaald zijn. Samen met stichting De Waarden, stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, stichting Multifunctioneel Centrum ‘Gebouw Irene’ en stichting Kibeo is het haalbaarheidsonderoek opgestart. Het onderzoek is gestart met het bepalen van de ontwikkelrichting en het aanwijzen van een projectlocatie.
Ter versterking van het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in Willemstad wordt ingezet op een scholenaccommodatie met daarin ondergebracht tevens (een gedeelte van) het gemeenschapshuis, een gymzaal en de kinderopvang. Door de multifunctionele benadering wordt ingespeeld op de wens tot het realiseren van een toekomstbestendig sociaal maat-schappelijk voorzieningenniveau. Een multifunctioneel te gebruiken maatschappelijke accommodatie zal het onderwijs én het verenigingsleven in Willemstad een positieve impuls geven. De accommodatie kan een ontmoetingsplaats worden voor de kern.
Op basis van de uitgevoerde studie ‘Locatiestudie 183. Scholenontwikkeling Willemstad’ wordt geadviseerd om dit multifunctionele schoolgebouw te realiseren op locatie 6 van het sportcom-plex. Hiertoe is gekomen na analyse van de in het startdocument reeds vastgelegde potentiele ontwikkelingslocaties en nadere beschouwing van de deelgebieden op het sportcomplex. Een ontwikkeling op locatie 6 is onder andere vanwege de beperking van de scope, het lange-termijnperspectief en de financiële consequenties als best haalbaar aangemerkt.
Met de vaststelling van de locatiestudie door de gemeenteraad wordt de ontwikkelrichting en -locatie formeel vastgelegd en kan de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek van start gaan. Deze fase behelst de nadere studie naar de (on)mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie op het aangewezen projectgebied, waaronder het uitvoeren van een verkeers-onderzoek en het vastleggen van afspraken in een Locatieontwikkelingsovereenkomst.