Reconstructie Hazeldonkse Zandweg

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. Voor de totale reconstructie van de Hazeldonkse Zandweg, inclusief het vervangen van de Hazeldonkse Zandwegbrug, een krediet beschikbaar te stellen van € 2.384.000;
  2. De kapitaallasten die betrekking hebben op de te treffen veiligheidsmaatregelen á € 10.700 te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen;
  3. Van het totaal van €127.000 aan jaarlijkse kapitaallasten de eerste € 100.000 aan kapitaallasten te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000 in 2020;
  4. De overige kapitaallasten van € 27.000 voor 2020 ten laste van het, al dan niet positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
  5. De € 400.000 wat in de voorziening onderhoud wegen gereserveerd is voor het reguliere onderhoud aan de Hazeldonkse Zandweg vrij te laten vallen ten gunste van het exploitatieresultaat 2019.

De Hazeldonkse Zandweg is de entree van Zevenbergen. De weg is, vanaf de bebouwde kom-grens tot aan de kruising Prins Hendrikstraat, toe aan onderhoud. We grijpen deze gelegenheid aan om via een integrale aanpak de veiligheid, de leefbaarheid, de uitstraling en de kwaliteit van de weg te verbeteren. Dit alles heeft een positief effect op de aantrekkingskracht en vestigingsklimaat van de entree van Zevenbergen en kan als katalysator werken voor de transformatie van het gebied Hazeldonkse Zandweg, de Hill en het St. Jozefplein. Daarnaast wordt ook de vervanging van de Hazeldonkse Zandwegbrug in het project meegenomen. In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt het investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en verkeersveiligheid van de Hazeldonkse Zandweg expliciet genoemd.