Verruiming voorwaarden verordening Starterslening

Het college besluit:
De raad voor te stellen de aangepaste verordening Starterslening gemeente Moerdijk vast te stellen.

Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn er tot op heden 168 Startersleningen verstrekt. Momenteel is het zo dat een persoon die in aanmerking wil komen voor de Starterslening, maar nog geen jaar ingezetene is van de gemeente Moerdijk, onder de huidige voorwaarden geen lening kan verkrijgen. Dit is een actuele vraag waar we als gemeente Moerdijk op in willen spelen. Door de voorwaarden in de verordening te verruimen wordt het ook voor starters buiten de gemeente Moerdijk mogelijk om zich hier te vestigen. Hiermee brengen wij de Starterslening meer in lijn met onze ambitie. De gemeente Moerdijk heeft namelijk de ambitie om vestigers aan te trekken (het liefst jongeren en/of jonge gezinnen). Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om de voorwaarden van de verordening Starterslening te verruimen en de aangepaste verordening vast te stellen.