Besluitenlijst B&W vergadering 08 oktober 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 08 oktober 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 oktober 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 oktober 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verzoek om het pand, Molenstraat 14, Zevenbergen te mogen splitsen in 3 appartementen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek met betrekking tot het splitsen van het pand, Molenstraat 14, Zevenbergen in 3 appartementen
  2. Gelet op de aard en omvang van het plan af te wijken van het Parkeerbeleid Moerdijk (augustus 2015)
  3. In principe medewerking te willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning om het pand te splitsen in drie appartementen, mits uit de aanvraag blijkt dat aan alle overige kaders wordt voldaan.

  Met betrekking tot de Molenstraat 14 Zevenbergen is een verzoek binnengekomen om het huidige gebruik van het pand te wijzigen. De bestaande situatie gaat uit van één winkel met daarboven een woning. Het verzoek betreft het pand te splitsen in 3 appartementen. In het hiervoor geldende bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van het vermeerderen van het aantal wooneenheden. Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan, uitgaande van de realisatie van 3 appartementen, vanwege het ontbreken van parkeermogelijkheden op het eigen perceel en de beperkte parkeermogelijkheden in de nabijheid. Gelet op de aard en omvang van het verzoek in principe medewerking verlenen.

 4. Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

  In 2014 heeft het college van Moerdijk de voorloper van deze beleidsregels ‘oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Echter had deze een looptijd tot en met 31 december 2018. Om op een juiste wijze oplaadinfrastructuur te blijven plaatsen in de gemeente Moerdijk zijn daarom de geactualiseerde beleidsregels vastgesteld. Hierbij zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd:
  - Er hoeft niet aangetoond te worden dat er daadwerkelijke behoefte bestaat: een behoefte-prognose is afdoende.
  - Het criteria m.b.t. parkeerdruk is wat aangepast; van 90% naar 95% in woonwijken.

 5. Project 181 Randweg Klundert: voorstel vervolgproces

  Het college besluit:
  Met in achtneming van de aangenomen motie door de gemeenteraad op 18 april 2019:

  1. In te stemmen met het vervolgproces voor de randweg Klundert bestaande uit:
   1. Het inschakelen van een externe partij voor het opstellen van het bestemmingsplan en de ondersteuning in de bestemmingsplanprocedure voor variant A3 van de randweg;
   2. Het inschakelen van een externe partij voor het doorlopen van het proces tot verwerving van de benodigde percelen voor de randweg, waarbij de inzet is te komen tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen met wel de uitgangspunten  van de Onteigeningswet als basis;
   3. In overleg te treden met de agrariër die aan weerszijden van de randweg percelen in gebruik heeft over de locatie en inrichting van een veilige gelijkvloerse oversteek van de randweg.
  2. Vast te leggen dat het realiseren van woningbouw binnen de randweg in dit project niet aan de orde is.
  3. De gemeenteraad via een RIB te informeren over dit besluit.

  De gemeente gaat starten met het bestemmingsplantraject voor variant A3 van de randweg Klundert. Het eventueel realiseren van woningbouw binnen de randweg is in dit project niet aan de orde. Gelijktijdig worden de gesprekken met de perceeleigenaren opgestart om tot verwerving van de benodigde percelen te komen. In het verleden hebben hierover al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Inzet is te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing, met als basis de uitgangspunten van de Onteigeningswet. De randweg gaat percelen doorkruisen. In overleg met de betreffende agrariër die deze gronden pacht wordt het gesprek over de locatie en wijze van een veilige gelijkvloerse kruising hervat.