Besluitenlijst B&W vergadering 15 oktober 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 15 oktober 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 oktober 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 oktober 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Budget voor extra ambtelijke capaciteit voor het oppakken van vijf ruimtelijke initiatieven

  Het college besluit:

  1. In te stemmen om de gemeenteraad voor te stellen een krediet te voteren van € 1.600.000,- voor te werven ambtelijke capaciteit om invulling te geven aan vijf ruimtelijke initiatieven t.l.v. de algemene reserve
  2. Dit bedrag over te hevelen vanuit de algemene reserve naar een daartoe in te stellen bestemmingsreserve

  De te realiseren doelen voor deze bestuursperiode zijn bepaald in het coalitieakkoord  2019 – 2023. Deze doelen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Deze doelen worden veelal gerealiseerd mét externe partijen én voor met name onze inwoners. Op dit moment gaat het in algemene zin economisch voor de wind. Dat zorgt voor meer initiatieven- en meer vraag bijvoorbeeld naar woningbouw. Wel passend in de gestelde doelen maar nu niet passend in de beschikbare ambtelijke capaciteit in de organisatie. Om die reden is besloten om de raad voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen om aan de vraag te kunnen voldoen. Naast de zestien in  2018 opgepakte projecten worden daarmee dan vijf nieuwe ontwikkelingen als project opgepakt. Het gaat concreet om:

  • Schoolontwikkeling Klundert (huisvesting van de scholen en mogelijk aanvullende ontwikkelingen);
  • Verplaatsing van een garagebedrijf/ tankstation in Zevenbergen en invulling vrijkomende locatie;
  • Onderzoek woningbouwmogelijkheden en mogelijk andere functies aan de oostkant van Willemstad;
  • Transformatie bedrijfspanden naar woningbouw in de Hilsepoort/ Westerstraat Klundert;
  • Woningbouw (met mogelijk een zorgcomponent) in het gebied Zevenbergsche Hoeve in Zevenbergen.

  Deze vijf projecten worden in 2020 opgepakt. Met wel als voorwaarde dat de benodigde ambtelijke capaciteit extern geworven kan worden. Er is op dit moment grote vraag naar deze capaciteit ook bijvoorbeeld bij  andere gemeenten. Het is, naast het behoud van het eigen personeel, een uitdaging om vacatures die ontstaan weer ingevuld te krijgen.

 4. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 ROC West-Brabant / Kellebeek College

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2018 voor het Kellebeek College definitief vast te stellen op € 39.000 conform de voorlopige beschikking 2018
  2. Het Kellebeek college te informeren over de definitieve vaststelling

  Jaarlijks verstrekt de gemeente Moerdijk het Kellebeek College (onderdeel van het ROC West-Brabant) een subsidie om invulling te geven aan het volwassenenonderwijs voor de inwoners met een laag opleidingsniveau in de gemeente Moerdijk. Dit doen we aanvullend op de rijksmiddelen voor volwassenenonderwijs, omdat deze niet toereikend zijn om het lokaal beleid op het gebied van de bestrijding van laaggeletterdheid vorm te geven. Door de gemeentelijke subsidie is het mogelijk een extra cursus aan te bieden in Zevenbergen. In 2018 is ingezet op cursussen ouderbetrokkenheid. Daarnaast is een netwerkdocent ingezet om cursisten te werven en de week van de alfabetisering lokaal mee vorm te geven. De verstrekte subsidie 2018 is deels conform de bij de voorlopige verstrekking gemaakte afspraken ingezet. Gedurende het jaar zijn afwijkende afspraken gemaakt.

 5. Strategisch HR-beleid

  Het college besluit:
  Het strategisch HR-beleid vast te stellen

  Het strategisch HR-beleid van de gemeente Moerdijk is een HR-plan gericht op de lange termijn doelstellingen van de organisatie en direct afgeleid van organisatiestrategie ‘van Goed naar Beter’. Het strategisch HR-beleid sluit aan bij de koers en de doelen van de organisatie en geeft aan wat de visie is op de belangrijkste HR- thema’s

 6. Speelplek met voetbalkooi aan de Westrand te Zevenbergen

  Het college besluit:
  Opdracht te geven het ontwerp van Kompan, voor de speelplek (met voetbalkooi) langs de Westrand in Zevenbergen, te realiseren. Voor deze speelplek is een mini-competitie gehouden waarvoor de drie contractanten voor de realisatie van het Speelruimteplan een ontwerp hebben gemaakt. Het ontwerp van Kompan wordt als de meest gevarieerde speelplek gezien, voldoet aan het programma van eisen en heeft de meeste voorkeursstemmen.
   
  Bij de uitvoering van het Speelruimteplan 2017-2027 worden speelplekken voor verschillende leeftijdscategorieën aangelegd. Voor speelplekken die een hoger budget hebben dan € 50.000 en/of een groter belang hebben voor een wijk of kern, wordt een mini-competitie gehouden. Bij de speelplek langs de Westrand is dit het geval. De locatie van een speelplek voor alle leef-tijden (met voetbalkooi) is via inspraak gekozen. In verband met de inspraak is een enquête gehouden onder de jongeren via Facebook. Hierbij zijn drie locaties voorgelegd: trapveld nabij de Knip en grasvelden aan beide zijden van het scouting-gebouw langs de Westrand. De locatie nabij de skatebaan is niet meegenomen omdat deze ruimte is gereserveerd voor grote evenementen. Een voetbalkooi komt hiermee in conflict. Van de 224 reacties die binnen gekomen zijn heeft 50% de bestaande speelplek nabij het scoutinggebouw aangegeven als gewenste locatie voor een speelplek voor alle leeftijden. Daarnaast hebben er twee inspraak bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierbij is door enkele bewoners, die op de bestaande speelplek uitkijken, aangegeven dat zij geen voetbalkooi wensen in verband met de te verwachten overlast. Omdat het een bestaande speelplek voor alle leeftijden is en de meeste bewoners hebben aangegeven dit een gewenste plek voor de voetbalkooi te vinden, is intern besloten deze locatie te verbeteren en het verharde basketbalveld om te vormen tot een voetbalkooi met basketbalvoorzieningen.De drie ontwerpen die door de contractanten van het raamcontract zijn uitgewerkt, zijn op de website geplaatst.
   
  Er is door 27 personen een voorkeur uitgesproken. De verdeling is als volgt: Ontwerp Kompan – 14 stemmen, Ontwerp Boerplay – 10 stemmen en Ontwerp IJslander – 3 stemmen. Het ontwerp van Kompan wordt als de meest gevarieerde speelplek gezien, voldoet aan het programma van eisen en heeft de meeste voorkeurs-stemmen. Om deze redenen zal dit ontwerp worden gerealiseerd.

 7. Benoeming de heer Hans Slagboom in de functie van gemeentesecretaris /algemeen directeur

  Het college besluit:
  De heer Hans Slagboom met ingang van 1 januari 2020 te benoemen voor onbepaalde tijd in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur.

  Door het vertrek van mevrouw Monique van Bavel is per 1 juli 2019 de vacature van gemeentesecretaris/ algemeen directeur ontstaan. Aan adviesbureau Zeelenberg is de opdracht verstrekt tot werving van de kandidaten. Na het doorlopen van de selectieprocedure heeft de selectiecommissie besloten om de heer Hans Slagboom voor te dragen voor de benoeming van gemeentesecretaris / algemeen directeur en daarmee ook WOR-bestuurder.

 8. Gladheidbestrijdingsplan 2019 - 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2019-2020
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2019-2020 op de gebruikelijke wijze te communiceren en ter inzage leggen.
  3. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor 1 jaar en optioneel verlenging van 2 maal 1 jaar ten aanzien van de gladheidsbestrijding door een derde partij.

  Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Via de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2018-2019 (zie het bijgevoegde verslag) worden een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2019 – 2020.