Budget voor extra ambtelijke capaciteit voor het oppakken van vijf ruimtelijke initiatieven

Het college besluit:

  1. In te stemmen om de gemeenteraad voor te stellen een krediet te voteren van € 1.600.000,- voor te werven ambtelijke capaciteit om invulling te geven aan vijf ruimtelijke initiatieven t.l.v. de algemene reserve
  2. Dit bedrag over te hevelen vanuit de algemene reserve naar een daartoe in te stellen bestemmingsreserve

De te realiseren doelen voor deze bestuursperiode zijn bepaald in het coalitieakkoord  2019 – 2023. Deze doelen zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Deze doelen worden veelal gerealiseerd mét externe partijen én voor met name onze inwoners. Op dit moment gaat het in algemene zin economisch voor de wind. Dat zorgt voor meer initiatieven- en meer vraag bijvoorbeeld naar woningbouw. Wel passend in de gestelde doelen maar nu niet passend in de beschikbare ambtelijke capaciteit in de organisatie. Om die reden is besloten om de raad voor te stellen extra middelen beschikbaar te stellen om aan de vraag te kunnen voldoen. Naast de zestien in  2018 opgepakte projecten worden daarmee dan vijf nieuwe ontwikkelingen als project opgepakt. Het gaat concreet om:

  • Schoolontwikkeling Klundert (huisvesting van de scholen en mogelijk aanvullende ontwikkelingen);
  • Verplaatsing van een garagebedrijf/ tankstation in Zevenbergen en invulling vrijkomende locatie;
  • Onderzoek woningbouwmogelijkheden en mogelijk andere functies aan de oostkant van Willemstad;
  • Transformatie bedrijfspanden naar woningbouw in de Hilsepoort/ Westerstraat Klundert;
  • Woningbouw (met mogelijk een zorgcomponent) in het gebied Zevenbergsche Hoeve in Zevenbergen.

Deze vijf projecten worden in 2020 opgepakt. Met wel als voorwaarde dat de benodigde ambtelijke capaciteit extern geworven kan worden. Er is op dit moment grote vraag naar deze capaciteit ook bijvoorbeeld bij  andere gemeenten. Het is, naast het behoud van het eigen personeel, een uitdaging om vacatures die ontstaan weer ingevuld te krijgen.