Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 ROC West-Brabant / Kellebeek College

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2018 voor het Kellebeek College definitief vast te stellen op € 39.000 conform de voorlopige beschikking 2018
  2. Het Kellebeek college te informeren over de definitieve vaststelling

Jaarlijks verstrekt de gemeente Moerdijk het Kellebeek College (onderdeel van het ROC West-Brabant) een subsidie om invulling te geven aan het volwassenenonderwijs voor de inwoners met een laag opleidingsniveau in de gemeente Moerdijk. Dit doen we aanvullend op de rijksmiddelen voor volwassenenonderwijs, omdat deze niet toereikend zijn om het lokaal beleid op het gebied van de bestrijding van laaggeletterdheid vorm te geven. Door de gemeentelijke subsidie is het mogelijk een extra cursus aan te bieden in Zevenbergen. In 2018 is ingezet op cursussen ouderbetrokkenheid. Daarnaast is een netwerkdocent ingezet om cursisten te werven en de week van de alfabetisering lokaal mee vorm te geven. De verstrekte subsidie 2018 is deels conform de bij de voorlopige verstrekking gemaakte afspraken ingezet. Gedurende het jaar zijn afwijkende afspraken gemaakt.