Besluitenlijst B&W vergadering 22 oktober 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 22 oktober 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 oktober 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 oktober 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ondersteuning zelfstandigen met financiële problematiek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met aangaan van een overeenkomst met Over Rood Cooperatie U.A. voor ondersteuning van zelfstandigen met financiële problematiek
  2. De burgemeester te verzoeken om de heer T.H.R. Zwiers volmacht te verlenen de overeenkomst namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen
  3. De kosten hiervan € 4.500 voor de contractperiode van twee jaar ten laste te brengen van productnummer 6614500/43710 Schuldhulpverlening, overige uitgaven Impuls Integrale aanpak Armoede & Schulden

  In de Nota armoede en schulden 2018-2021 is aandacht voor Zzp’ers als risicogroep op armoede. Hierbij zit het risico in wisselende inkomsten, (onverzekerd) risico op ziekte en arbeidsongeschiktheid en geen (spaar) buffer hebben deze risico’s op te vangen. De gemeente Moerdijk kent zo’n 1.800 Zzp’ers. In de nota is onder levensgebied werk bij de impulsgelden op curatief gebied extra aandacht voor Zzp’ers en schuldenproblematiek. Over Rood is een landelijke coöperatie die zelfstandigen met schulden effectief helpt de administratie op orde te brengen en zo specifieke kennis en dienstverlening kan leveren. Door middel van de overeenkomst kan specifieke begeleiding van Zzp’ers plaatsvinden.

 4. Omvang bedrijfskavels op lokale bedrijfsterreinen

  Het college besluit:
  In te stemmen met kaders voor een verkenning waarlangs een (mogelijke) aanvraag voor overschrijding van de maximale omvang van bedrijfskavels (5.000 m2) minimaal dient te voldoen zodat uw college een integrale afweging kan maken.

  De Provincie Noord Brabant zal geen regels meer stellen waaraan bedrijfskavels op lokale bedrijventerreinen maximaal moeten mogen voldoen (zijnde 5.000m2). Daarom is het wenselijk dat de gemeente Moerdijk regels gaat stellen om aanvragen te kunnen toetsen. Al onze bedrijventerreinen liggen op een unieke plek in onze gemeente en daardoor is geen situatie gelijk. Door met initiatiefnemers, omwonenden en andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan wil de gemeente kijken welke ontwikkelingen de ruimte kunnen krijgen en onder welke voorwaarden. Dit voorstel is geen instemming met welke ontwikkeling dan ook, maar dient als richtlijn waarlangs wij de mogelijkheden willen bezien.

 5. Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt crisiszorg (CZ)

  Het college besluit:

  1. Het principebesluit te nemen om de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant gewijzigd vast te stellen naar Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg;
  2. De raad voor te stellen om toestemming te verlenen tot het gewijzigd vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.

  Met ingang van 1 januari 2019 is de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht. Op diezelfde datum gingen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem op in de nieuwe gemeente Altena, zodat de gemeenschappelijke regeling moest worden gewijzigd. Per september 2019 is een regionaal Meldpunt crisiszorg ingericht en bij Veilig Thuis ondergebracht. Afspraken met betrekking tot het Meldpunt crisiszorg zijn in de bestaande gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Daarnaast is het gegeven dat de rijksmiddelen voor “geweld in afhankelijkheidsrelaties” (GIA) ten behoeve van een bredere inzet van de regionale middelen is verwerkt.

 6. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten.

  Het college besluit:
  De omgevingsvergunning voor de het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten te verlenen, met inachtneming van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant. 

  Op 1 november 2017 is door het college besloten om medewerking te verlenen aan het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend.

 7. Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de volgende beleidskeuzes:
   1. de eigen bijdrage in de voeren voor de maatwerkvoorziening begeleiding;
   2. de categorie waakvlam vrij te stellen van een eigen bijdrage; en
   3. de dienstencheques huishoudelijke ondersteuning in de vorm van mantelzorgondersteuning niet onder het abonnementstarief te brengen
  2. Deze beleidskeuzes en enkele technische wijziging naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief op te nemen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk.
  3. De raad te vragen in te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief 2020.

  Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 14 maart 2019 door de raad vastgesteld. Doordat er op 1 januari 2020 een wijziging van de Wmo 2015 inzake de bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (ook wel de wetwijziging abonnementstarief) van kracht is, dient de verordening te worden aangepast. Naast een technische aanpassing heeft het college op 22 oktober jl. tot de volgende wijzigingen besloten: Invoering van de eigen bijdrage voor cliënten die gebruik maken van de maatwerkvoorziening begeleiding per 1 april 2020, met uitzondering van de categorie waakvlam en het niet onder het abonnementstarief brengen van de eigen bijdrage voor de mantelzorgondersteuning in de vorm van dienstencheques huishoudelijke ondersteuning. Eerder is deze bijdrage in de kosten vastgesteld op een bedrag van € 7,50 per dienstencheque. Deze besluiten zijn in de aangeboden verordening verwerkt.

 8. Startdocument project 190 Woningbouwontwikkeling Wethouder Trompersstraat Langeweg

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:
  Het startdocument voor project 190. Woningbouwontwikkeling Wethouder Trompersstraat Langeweg vast te stellen.

  Er is behoefte aan uitbreiding van woningbouw in Langeweg. In de gemeentelijke structuurvisie is woningbouw binnen Langeweg gericht is op de herstructureringsopgave, inbreiding en versterking van de dorpse structuur. De dorpstafel Langeweg is enthousiast over woning-bouwontwikkeling op deze locatie. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze opgave actief op te pakken. Woonkwartier is in overleg met de gemeente om op deze locatie circa 10 sociale huurwoningen te realiseren. Het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot realisatie van de woningen.
  Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht. In de voorlopige planning wordt ervan uitgegaan dat er circa 2 jaar voorbereidingstijd nodig is om daadwerkelijk te kunnen starten met het realiseren van de woningbouw.

 9. Aanleg 3 Tiny Forests in samenwerking met IVN

  Het college besluit:

  1. De Raad voor te stellen:
   1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 37.500 voor de aanleg van drie Tiny Forests en de hieruit voortkomende kapitaallasten van € 2.800 per jaar in 2020 ten laste van het, al dan niet positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
   2. Het jaarlijkse groenbeheer budget  vanaf 2021 met € 2.800 per Tiny Forest op te hogen voor het onderhoud en dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

  De burgemeester besluit:

  1. Volmacht te verlenen aan wethouder van Dorst voor het ondertekenen van de overeenkomst met IVN na instemming raad via bijgesloten volmacht.

  Gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met IVN, in het najaar van 2020 twee Tiny Forests aanleggen. Eén in Zevenbergen in samenwerking met de basisscholen De Toren en één in Standdaarbuiten in samenwerking met De Avonturijn. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De aanleg van de Tiny Forests bij de scholen wordt gecombineerd met het vergroenen van de beide schoolpleinen. In het najaar van 2021 zal er een Tiny Forest aan te leggen in Langeweg in samenwerking en overleg met de wijkvereniging.

 10. Uitbreiding formatie Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten met ingang van 1 januari 2020

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage voor de uitbreiding formatie Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten met 1 fte procesregie en 0,67 fte administratie. Deze bijdrage bedraagt voor de gemeente Moerdijk € 12.743,-

  Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, justitiële partners, zorg-/welzijnspartners en woningcorporaties. In het ZVH wordt met name complexe veiligheidscasuïstiek behandeld. De procesregisseurs spelen hierin een belangrijke rol. Omdat de hoeveelheid complexe casuïstiek toegenomen is, hebben de deel-nemende gemeenten besloten om financiële middelen in te zetten om de capaciteit uit te breiden.

 11. Vaststelling Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

  Het college besluit:
  De Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven vast stellen.
    
  Op 10 oktober heeft de gemeenteraad op basis van de concept nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven budget beschikbaar gesteld. Het vaststellen van nadere regels is een collegebevoegdheid. Met dit besluit is deze handeling geformaliseerd.

 12. Starten met uitvoering compensatie Geluidsoverlast HSL bij woningen in Zevenbergschen Hoek vanuit bestedinqskader.

  Het college besluit:

  1. Vooruitlopend op het besluit van de raad op 12 december te starten met de uitvoering van onderzoek voor isolatie van de 11 woningen en te starten met de mogelijke maatregelen die uit het onderzoek komen voor maximaal € 25.000,-.
  2. De raad te laten besluiten:
   1. Vooruitlopend op het betaalbaar stellen van budget voor geluidsanering door het ministerie van I&W een krediet beschikbaar te stellen van € 868.000,- voor het treffen van maatregelen om de geluidsoverlast van bewoners langs de HSL-Zuid in Zevenbergschen Hoek te beperken;
   2. Een reserve geluidsanering HSL-Zuid te vormen en € 868.000,- die via het gemeentefonds door het ministerie van I&W betaalbaar wordt gesteld in deze reserve te storten;
   3. Deze reserve vervolgens in te zetten ter dekking van de kosten van de maatregelen tegen geluidssanering

  De gemeente Moerdijk krijgt budget voor het uitvoeren van geluidsmaatregelen bij woningen in Zevenbergschen Hoek. Het ministerie van I&W heeft dit bevestigd in juli 2019. Op basis van deze toezegging kan worden gestart met de uitwerking en besteding.
  Via een gezamenlijk traject met vertegenwoordigers van de bewoners van de 11 woningen, het dorp, de gemeente, het ministerie en Prorail is verkend welke mogelijkheden en wensen er zijn. Vooruitlopend op de vaststelling van het krediet heeft het college besloten om te starten met het onderzoeken naar de aanvullende (doelmatige) geluidsisolerende maatregelen aan de 11 woningen, waarmee het geluid binnen in de woning wordt verminderd. Daarnaast is de wens uitgesproken om ook iets te betekenen voor de woningen die weliswaar net onder de norm zitten, maar wel geluidsoverlast ondervinden. Tevens starten we de uitwerking voor deze woningen.

 13. Wijzigingen CAR/UWO-artikelen en salarisbedragen Cao Gemeenten 2019 – 2020.

  Het college besluit:
  De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden (circulaire van 16 september 2019 met kenmerk TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Moerdijk overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.

  In de LOGA-circulaire zijn wijzigingen opgenomen in verband met het Cao-akkoord Gemeenten met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Dit betekent:

  • salarisverhoging per 1 oktober 2019 van 3,25%, per 1 januari 2020 van 1%, per 1 juli 2020 van 1% en 1 oktober 2020 van 1%;
  • een éénmalige uitkering van € 750,00 bruto voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn. Dit naar rato van het dienstverband; 
  • per 1 oktober 2019 vervalt de voorwaarde voor de tegemoetkoming ziektekosten om een aanvullende zorgverzekering type 3 en 4 bij IZA, Menzis of CZ te hebben. Voortaan hebben alle medewerkers recht op de tegemoetkoming.

  Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vastgesteld.

 14. Asbestinventarisatie Gemeentelijk Vastgoed

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voorstel om het gemeentelijk vastgoed preventief te laten inspecteren op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal;
  2. Hiervoor een budget van € 70.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de algemene reserve.

  Bij onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk vastgoed wordt weleens asbesthoudend materiaal aangetroffen, bijvoorbeeld bij stadhuis Klundert. Om te voorkomen dat de gemeente voor onverwachte verrassingen en uitgaven komt te staan én vanuit haar voorbeeldfunctie inzake veiligheid, vraagt het college de gemeenteraad € 70.000 beschikbaar te stellen om asbestverdacht gemeentelijk vastgoed preventief te laten inspecteren.

 15. Duurzaam en energiezuinig gemeentelijke vastgoed

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voorstel om te komen tot een stappenplan naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille in 2050;
  2. Hiervoor een budget van € 75.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de algemene reserve.

  De gemeente heeft een voorbeeldrol in de verduurzaming van het eigen vastgoed. In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, met in dit kader als belangrijkste doelstelling dat de vastgoedportefeuille van de gemeente klimaat neutraal moet zijn in 2050. Met deze verduurzaamheidsopgave is heel veel geld gemoeid, daarom is het van belang dat deze opgave professioneel wordt aangepakt zodat een kosteneffectieve transitie naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille in 2050 wordt gerealiseerd. Het college vraagt € 75.000,- krediet voor het opstellen van een stappenplan om deze klimaat neutrale vastgoedportefeuille in uiterlijk 2050 te realiseren

 16. Uitfasering cliënten Juzt West Brabant West

  Het college besluit:

  1. Geheimhouding op te leggen op 'notitie afspraken WBO-WBW-WVS-Juzt over herstructurering Juzt';
  2. Geheimhouding ingevolge artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 gemeentewet door de gemeenteraad te laten bekrachtigen;
  3. Akkoord te gaan met uitfasering van de cliënten Juzt West Brabant West;
  4. Daarvoor een bedrag van € 520.562,77 beschikbaar te laten stellen vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein.
 17. 2e bestuursrapportage 2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2019;
  2. De 2e bestuursrapportage 2019 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad (via bijgevoegd raadsvoorstel) voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2019 op basis van de 2e bestuursrapportage 2019 via een begrotingswijziging te verwerken.

  De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de mijlpalen die gedurende 2019 zijn bereikt. Tevens schetst deze rapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en operationele doelstellingen uit de begroting 2019. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorgerekend. De 2e bestuursrapportage wordt via een raadsinformatie-brief ter kennis name aan de gemeenteraad aangeboden. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2019 te verwerken. De financiële mutaties laten een voordeel zien van €2.340.000. Afgezet tegen het huidige begrotings-resultaat van €1.996.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2019 van €344.000. In de 2e bestuursrapportage 2019 wordt ook voorgesteld eerder beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen, een aantal mutaties in de reserves door te voeren (inclusief het opheffen van een reserve) en een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de aanwending van reserves bij de jaarrekening 2019.

 18. Gunning concessie exploitatie haven te Willemstad

  Het college besluit:

  1. De concessie voor de exploitatie van de haven te Willemstad te gunnen aan Stadshaven Willemstad B.V.
  2. Het vaststellen van de inliggende concept-raadsinformatiebrief;
  3. Het vaststellen van het inliggende conceptpersbericht.
  4. De taken van het contractbeheer en onderhoud per 1-1-2020 onder te brengen bij de beheerder kunstwerken en daarmee onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder openbare ruimte te laten vallen..

  De burgemeester besluit:

  1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zwiers voor het ondertekenen van de overeenkomst via bijgesloten volmacht.

  Gemeente Moerdijk heeft de exploitatie van de haven in Willemstad in de vorm van een concessieovereenkomst aanbesteed en deze is succesvol verlopen. Uit de aanbesteding is Stadshaven Willemstad B.V. (onderdeel van de Batterij) als winnaar uit de bus gekomen. De concessie heeft een looptijd van 1+4 jaar en zal op 1 januari 2020 ingaan. De eisen en wensen met betrekking tot de gevraagde opdracht zijn omschreven in een inschrijvingsleidraad op basis waarvan de aanbesteding heeft plaatsgevonden.