2e bestuursrapportage 2019

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2019;
  2. De 2e bestuursrapportage 2019 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad (via bijgevoegd raadsvoorstel) voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2019 op basis van de 2e bestuursrapportage 2019 via een begrotingswijziging te verwerken.

De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de mijlpalen die gedurende 2019 zijn bereikt. Tevens schetst deze rapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en operationele doelstellingen uit de begroting 2019. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorgerekend. De 2e bestuursrapportage wordt via een raadsinformatie-brief ter kennis name aan de gemeenteraad aangeboden. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2019 te verwerken. De financiële mutaties laten een voordeel zien van €2.340.000. Afgezet tegen het huidige begrotings-resultaat van €1.996.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2019 van €344.000. In de 2e bestuursrapportage 2019 wordt ook voorgesteld eerder beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen, een aantal mutaties in de reserves door te voeren (inclusief het opheffen van een reserve) en een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de aanwending van reserves bij de jaarrekening 2019.