Aanleg 3 Tiny Forests in samenwerking met IVN

Het college besluit:

  1. De Raad voor te stellen:
    1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 37.500 voor de aanleg van drie Tiny Forests en de hieruit voortkomende kapitaallasten van € 2.800 per jaar in 2020 ten laste van het, al dan niet positieve, begrotingsresultaat te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
    2. Het jaarlijkse groenbeheer budget  vanaf 2021 met € 2.800 per Tiny Forest op te hogen voor het onderhoud en dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

De burgemeester besluit:

  1. Volmacht te verlenen aan wethouder van Dorst voor het ondertekenen van de overeenkomst met IVN na instemming raad via bijgesloten volmacht.

Gemeente Moerdijk gaat in samenwerking met IVN, in het najaar van 2020 twee Tiny Forests aanleggen. Eén in Zevenbergen in samenwerking met de basisscholen De Toren en één in Standdaarbuiten in samenwerking met De Avonturijn. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De aanleg van de Tiny Forests bij de scholen wordt gecombineerd met het vergroenen van de beide schoolpleinen. In het najaar van 2021 zal er een Tiny Forest aan te leggen in Langeweg in samenwerking en overleg met de wijkvereniging.