Omvang bedrijfskavels op lokale bedrijfsterreinen

Het college besluit:
In te stemmen met kaders voor een verkenning waarlangs een (mogelijke) aanvraag voor overschrijding van de maximale omvang van bedrijfskavels (5.000 m2) minimaal dient te voldoen zodat uw college een integrale afweging kan maken.

De Provincie Noord Brabant zal geen regels meer stellen waaraan bedrijfskavels op lokale bedrijventerreinen maximaal moeten mogen voldoen (zijnde 5.000m2). Daarom is het wenselijk dat de gemeente Moerdijk regels gaat stellen om aanvragen te kunnen toetsen. Al onze bedrijventerreinen liggen op een unieke plek in onze gemeente en daardoor is geen situatie gelijk. Door met initiatiefnemers, omwonenden en andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan wil de gemeente kijken welke ontwikkelingen de ruimte kunnen krijgen en onder welke voorwaarden. Dit voorstel is geen instemming met welke ontwikkeling dan ook, maar dient als richtlijn waarlangs wij de mogelijkheden willen bezien.