Uitfasering cliënten Juzt West Brabant West

Het college besluit:

  1. Geheimhouding op te leggen op 'notitie afspraken WBO-WBW-WVS-Juzt over herstructurering Juzt';
  2. Geheimhouding ingevolge artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 gemeentewet door de gemeenteraad te laten bekrachtigen;
  3. Akkoord te gaan met uitfasering van de cliënten Juzt West Brabant West;
  4. Daarvoor een bedrag van € 520.562,77 beschikbaar te laten stellen vanuit de bestemmingsreserve sociaal domein.