Wijzigingen CAR/UWO-artikelen en salarisbedragen Cao Gemeenten 2019 – 2020.

Het college besluit:
De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden (circulaire van 16 september 2019 met kenmerk TAZ/U201900565) per 1 oktober 2019 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Moerdijk overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.

In de LOGA-circulaire zijn wijzigingen opgenomen in verband met het Cao-akkoord Gemeenten met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Dit betekent:

  • salarisverhoging per 1 oktober 2019 van 3,25%, per 1 januari 2020 van 1%, per 1 juli 2020 van 1% en 1 oktober 2020 van 1%;
  • een éénmalige uitkering van € 750,00 bruto voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn. Dit naar rato van het dienstverband; 
  • per 1 oktober 2019 vervalt de voorwaarde voor de tegemoetkoming ziektekosten om een aanvullende zorgverzekering type 3 en 4 bij IZA, Menzis of CZ te hebben. Voortaan hebben alle medewerkers recht op de tegemoetkoming.

Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vastgesteld.