Besluitenlijst B&W vergadering 29 oktober 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 oktober 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 oktober 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 oktober 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Conceptfase project gemeentehuis nieuwe stijl (kantoorgedeelte) uitwerken in een businesscase

  Het college besluit:

  1. Twee scenario’s uit te werken tot een businesscase op basis waarvan besluitvorming mogelijk is middels een compleet inzicht in kosten, besparingen en opbrengsten van de vernieuwing van het kantoorconcept.
  2. De bijgevoegde RIB naar de gemeenteraad te sturen ter verduidelijking van de gekozen aanpak
  3. Gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid binnen het inkoopbeleid door Colliers International een vervolgopdracht te geven voor de Facilitaire uitwerking van het concept
  4. Gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid binnen het inkoopbeleid door een nieuwe opdracht te verstrekken aan de huidige leverancier van koffie en koffieautomaten, zodat het soort en aantal automaten t.z.t. afgestemd kan worden op het nieuwe kantoorconcept.

  Het gemeentehuis is inmiddels 20 jaar oud. Delen van het gebouw, maar ook de inrichting en de manier waarop in het kantoor gewerkt wordt, zijn toe aan vernieuwing. Dat is nodig om effectief en efficiënt te kunnen blijven werken. Met name met betrekking tot concentratie, goed omgaan met privacy en op eigentijdse manieren in wisselende groepen samenwerken biedt het huidige kantoor-concept veel beperkingen. Er is inmiddels een werkplekconcept opgesteld, gericht op de behoeftes van medewerkers per soort werkplek. Dat moet in lijn worden gebracht met hoe er in het gebouw gewerkt kan worden; het kantoorconcept.
  Vanuit het budget Directieteam/Vernieuwen-Experimenteren wordt een onderzoek gedaan naar de benodigde investeringen en de jaarlijkse lasten die dat oplevert en de opbrengsten voor de bedrijfsvoering. Door de opbrengsten nu zo scherp mogelijk in beeld te brengen, kunnen ze (deels) als dekking dienen voor de benodigde investeringen. Dit wordt middels een business-case uitgewerkt. Na besluitvorming kan een ontwerp worden gemaakt en uitgevoerd.

 4. Pilot werken en inburgeren op de werkvloer

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de start van de pilot
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te verzenden aan de gemeenteraad

  In januari 2019 zijn gesprekken gestart over het starten van een pilot waarbij werken wordt gecombineerd met inburgeren op de werkvloer bij DSV. Hierbij is tevens het Werkplein betrokken. Elycio en Vluchtelingenwerk verzorgen respectievelijk de inburgering en maatschappelijke begeleiding. Op die manier werken statushouders aan hun inburgering én zijn zij aan het werk. Werken en tegelijkertijd inburgeren bevordert de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. De voorgenomen werkwijze sluit bovendien aan bij de doelstellingen in de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 van kracht wordt.

 5. Kosten pilot ‘werken en inburgeren op de werkvloer’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kosten van de start van de pilot ‘werken en inburgeren op de werkvloer’ voor 3 maanden bestaande uit:
   1. Aanvulling van de kosten voor de inburgeringslessen ad € 5.220
   2. Kosten voor de maatschappelijke begeleiding ad € 6.125
   3. Kosten voor de module werknemersvaardigheden € 1.500
   4. Kosten voor voorbereiding en opstellen van een woordenlijst ad € 500

  Uw college is reeds geïnformeerd over het voornemen om met DSV en het Werkplein Hart van West-Brabant een pilot te starten om werknemers aan het werk te laten gaan bij DSV, waar zij op locatie tevens inburgeringlessen krijgen, en maatschappelijke begeleiding ontvangen. Op basis van het oorspronkelijke plan was het de bedoeling dat de deelnemers met gebruikmaking van het DUO-budget zelf de inburgeringslessen zouden bekostigen. Er blijken echter te weinig deelnemers te zijn met voldoende DUO-budget, waardoor de taalaanbieder de lessen niet kostendekkend kan aanbieden. Na overleg wordt voorgesteld dat de gemeente gedurende drie maanden de aanvullende kosten betaalt, terwijl nieuwe deelnemers worden geworven. Na drie maanden wordt geëvalueerd en zijn er naar verwachting voldoende deelnemers die vanuit de DUO lening het onderdeel inburgering zelf kunnen bekostigen.

 6. Spoedaanvragen bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen van Stichting De Waarden.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 120.012,00 voor de bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen van Stichting De Waarden;
  2. In te stemmen met het verstrekken van een voorlopig voorschot van € 96.000,00;
  3. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 279.000,00 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  4. De kosten definitief te vergoeden na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

  Stichting De Waarden heeft aanvragen ingediend voor bouwkundige aanpassingen voor de brandveiligheid van 13 schoolgebouwen van basisscholen. Op grond van de inspectie door het extern bureau Vlampunt zijn deze aanpassingen nodig om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid.
  Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten zijn geraamd op het maximum van € 120.012,00.
  Het college stemt in met het vergoeden van de kosten om de schoolgebouwen aan te passen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen van brandveiligheid.
  Het schoolbestuur is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen, die nodig zijn gebleken op grond van de inspectie.

 7. Communicatieplan Energietransitie 2019-2021

  Het college besluit:
  Het Communicatieplan Energietransitie 2019-2021 vast te stellen.
   
  In Moerdijk werken we samen aan een duurzame gemeente. De laatste jaren is de energie-transitie steeds belangrijker geworden in de aanpak tegen klimaatverandering. De energie-transitie is de overgang naar duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en aardwarmte.
  Goede communicatie door gemeenten is nodig voor een succesvolle energietransitie in Moerdijk. Daarom stelt het college het Communicatieplan Energietransitie 2019-2021 vast. Dit moet bijdragen aan een zorgvuldige, snelle energietransitie, die breed gesteund wordt in de gemeente.