Kosten pilot ‘werken en inburgeren op de werkvloer’

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kosten van de start van de pilot ‘werken en inburgeren op de werkvloer’ voor 3 maanden bestaande uit:
    1. Aanvulling van de kosten voor de inburgeringslessen ad € 5.220
    2. Kosten voor de maatschappelijke begeleiding ad € 6.125
    3. Kosten voor de module werknemersvaardigheden € 1.500
    4. Kosten voor voorbereiding en opstellen van een woordenlijst ad € 500

Uw college is reeds geïnformeerd over het voornemen om met DSV en het Werkplein Hart van West-Brabant een pilot te starten om werknemers aan het werk te laten gaan bij DSV, waar zij op locatie tevens inburgeringlessen krijgen, en maatschappelijke begeleiding ontvangen. Op basis van het oorspronkelijke plan was het de bedoeling dat de deelnemers met gebruikmaking van het DUO-budget zelf de inburgeringslessen zouden bekostigen. Er blijken echter te weinig deelnemers te zijn met voldoende DUO-budget, waardoor de taalaanbieder de lessen niet kostendekkend kan aanbieden. Na overleg wordt voorgesteld dat de gemeente gedurende drie maanden de aanvullende kosten betaalt, terwijl nieuwe deelnemers worden geworven. Na drie maanden wordt geëvalueerd en zijn er naar verwachting voldoende deelnemers die vanuit de DUO lening het onderdeel inburgering zelf kunnen bekostigen.