Besluitenlijst B&W vergadering 05 november 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 november 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 oktober 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 29 oktober 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek Handhaving en Toezicht

  Het college besluit:
  De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Handhaving en Toezicht". Op 2 oktober 2019 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan uw college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.

 4. Startnotitie Energieprogramma Moerdijk

  Het college besluit:
  De startnotitie Energieprogramma Moerdijk vast te stellen en de raad hiervan middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen.

  Er ligt een grote opgave om tot een duurzame gemeente Moerdijk te komen. Het voorkomen van onherstelbare klimaatverandering is een randvoorwaarde voor behoud van onze leefbaarheid. De energietransitie, zoals we de transitie van gebruik van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen noemen, draagt hier in belangrijke mate aan bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat we in kaart gaan brengen wat binnen de gemeente Moerdijk nodig is om de energietransitie uit te voeren. Het college hecht er groot belang aan om de gemeentelijke ambitie te concretiseren en af te bakenen. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is dit daarom verder vertaald naar het opstellen van een Energieprogramma Moerdijk. In de startnotitie is afgebakend hoe dit Energieprogramma Moerdijk zal worden vormgegeven.

 5. Herziene begroting 2020 WVS

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp herziene begroting 2020 WVS-groep en de meerjarenraming 2021-2023;
  2. de gemeentelijke bijdrage voor 2020 vast te stellen op € 3.562 per SW-er;
  3. de ontwerp herziene begroting met de bijgevoegde brief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.

  Door WVS-Groep is een ontwerp herziene begroting 2020 opgesteld. In deze ontwerp herziene begroting brengt WVS een aantal wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020. De ontwerp herziene begroting 2020 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2020 is de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan WVS-groep € 58.427 lager dan geraamd in de oorspronkelijke begroting. Deze bijstelling wordt verwerkt in de eerste bestuurs-rapportage van 2020.

 6. Ambitieplan recreatiepark Bovensluis

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ambitieplan voor camping Bovensluis;
  2. In principe niet mee te werken met het plan voor de huisvesting van 600 arbeidsmigranten, omdat deze ontwikkeling niet past binnen het beleid van de gemeente en het plan onvoldoende garanties biedt voor uitvoering van fase 2 en 3 van het plan.

  De eigenaar van Recreatiepark Bovensluis heeft een ambitieplan ontwikkeld voor de toekomst van het park. Naast de bestaande camping zou een gebied van 16 hectare ingericht moeten worden voor de huisvesting van in totaal 600 arbeidsmigranten. Het is de bedoeling met deze ontwikkeling ‘zelffinanciering’ te creëren voor het revitaliseren van de bestaande camping en het opknappen van het fort. Het college besluit in principe niet mee te werken met deze ontwikkeling, omdat het aantal arbeidsmigranten te groot is voor deze locatie en omdat de combinatie van arbeidsmigranten en recreatie niet past bij de ambitie voor versterking van de (verblijfs)recreatie in de gemeente. Daarnaast biedt het plan onvoldoende garanties voor het uitvoeren van de verbetering van de bestaande camping.

 7. Budget voor economie, toerisme en recreatie

  Het college besluit:
  De raad in de raadsvergadering van 12 december voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 47.000 in 2020 voor toerisme en vanaf 2021 en verder € 193.500 per jaar voor economie, toerisme en recreatie.
  2. Deze middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  Voor economisch beleid, toerisme en recreatie is t/m 2020 jaarlijks budget beschikbaar. Na 2020 is formeel geen budget meer beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat er na 2020 wel budget beschikbaar is, zijn er bij het vaststellen van de begroting 2019 en 2020 voor economie, toerisme en recreatie twee stelposten voor nieuw beleid opgenomen. Het betreft de stelposten:

  • € 146.500 structureel, bestaande uit € 53.500 voor Economie en € 93.000 voor Toerisme en recreatie (Begroting 2019);
  • € 47.000 structureel voor Toerisme en Recreatie (begroting 2020).

  Dit raadsbesluit is er op gericht om de middelen uit de stelpost nieuw beleid vanaf 2020 om te zetten in beschikbare middelen. Gezien de doorlopende opgaven op gebied van economie, toerisme en recreatie zijn bovenstaande budgetten structureel. 

 8. Afrondende werkzaamheden begraafplaats Noordtoren

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitvoering van de afrondende werkzaamheden aan de begraafplaats Noordtoren te Zevenbergen
  2.  Opdracht te verstrekken voor de afrondende aanlegkosten ad € 18.075 en de extra exploitatiekosten ad € 13.510
  3. De meerkosten van totaal € 31.585 mee te nemen in de financiële afronding van het project Begraafplaats Zevenbergen en het hierover nog op te stellen raadsvoorstel.

  Begraafplaats Noordtoren is in gebruik genomen sinds mei 2019. Er zijn nog een aantal resterende punten die niet in het oorspronkelijke plan zijn opgenomen, maar waar na ingebruikname wel behoefte aan is bij inwoners en nabestaanden. Hierbij moet gedacht worden aan een naambord, gebruiksregels en eventueel een poort aan de voorzijde Klundertseweg. Voor het oppakken van deze resterende punten is een kostenraming gemaakt op basis van richtprijzen en opgevraagde offertes. Voorgesteld wordt nu om deze resterende punten alsnog uit te voeren.

 9. Oplossing gedeelte gemeentelijke PFAS-problematiek door het aanwijzen van locatie Vlietweg 3a in Klundert als tijdelijk gronddepot.

  Het college besluit:

  1. Het gemeentelijk terrein Vlietweg 3a in Klundert in te zetten als depot voor maximaal 3 jaar voor de opslag van grond afkomstig uit in ieder geval de Julianalaan te Helwijk, de Bult van Pars te Klundert en onderhoudswerkzaamheden om zo (toekomstige) stagnatie te voorkomen;
  2. Het terrein beschikbaar te stellen aan Van Doorn recycling uit Schijndel als depothouder en -beheerder voor het tijdelijk opslaan van grond uit werken van de gemeente Moerdijk;
  3. Op het moment dat er meer duidelijkheid is omtrent het handelingskader PFAS een besluit te nemen over de grond in het tijdelijk depot;
  4. Herontwikkeling van (een deel van) het terrein met minimaal 1,5 jaar uit te stellen;
  5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

  De grondmarkt in Nederland is op slot gezet vanwege de vaststelling van het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Het handelingskader heeft ervoor gezorgd dat grondverplaatsing bijna nergens meer mogelijk is. De meeste grondbanken hebben de poorten gesloten voor alle grond waarin ook maar een klein beetje PFAS aanwezig is. Grondbanken die nog wel grond aannemen, doen dit tegen extreem hoge prijzen. De PFAS-problematiek heeft ook een directe impact op projecten in Moerdijk. Het project Julianalaan in Helwijk en de Bult van Pars in Klundert zijn projecten waar de gemeente op dit moment met forse meerkosten geconfronteerd wordt om de grond af te voeren. Ook de onderhoudswerkzaamheden, zoals bij calamiteiten, hebben last van de huidige PFAS-kaders. Waar deze grond voorheen ongekeurd mocht worden afgevoerd, is dit door de onzekerheden rondom PFAS niet meer toegestaan. Er is gezocht naar een alternatieve oplossing in de vorm van het aanwijzen van een opslagterrein. Door het oprichten van een tijdelijk gemeentelijk gronddepot heeft de gemeente voor in ieder geval de lopende projecten meer tijd om een oplossing voor de lange termijn te vinden. Stagnatie en meerkosten worden hiermee voorkomen. Een gemeentelijke gronddepot kan ook een oplossing bieden voor toekomstige projecten. Het gemeentelijke terrein aan de Vlietweg 3a te Klundert is relatief eenvoudig in te richten en te gebruiken als tijdelijke grondopslag. Het college wordt gevraagd om de locatie aan de Vlietweg 3a in Klundert in te richten als tijdelijk gronddepot voor een periode van 0,5 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 3 jaar. 

 10. Kwartaalrapportage kredieten 3e kwartaal 2019

  Het college besluit:
  De raadsinformatiebrief ‘’Kwartaalrapportage kredieten 3e kwartaal 2019’’ verzenden aan de gemeenteraad.

  In de Financiële Verordening is vastgelegd dat na afloop van ieder kwartaal het college de gemeenteraad informeert over mogelijke overschrijdingen van kredieten. In de raadsinformatie-brief wordt ingegaan op de overschrijding van kredieten per 1 oktober 2019. Conform de regeling wordt in de 2e bestuursrapportage 2019 of middels een apart raadsvoorstel de gemeenteraad gevraagd deze kredieten aan te passen. Daarnaast wordt benoemd welke kredieten reeds eerder zijn gemeld en waarvan het voorstel tot aanpassing is geagendeerd voor een van de komende raadsvergaderingen.