Afrondende werkzaamheden begraafplaats Noordtoren

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitvoering van de afrondende werkzaamheden aan de begraafplaats Noordtoren te Zevenbergen
  2.  Opdracht te verstrekken voor de afrondende aanlegkosten ad € 18.075 en de extra exploitatiekosten ad € 13.510
  3. De meerkosten van totaal € 31.585 mee te nemen in de financiële afronding van het project Begraafplaats Zevenbergen en het hierover nog op te stellen raadsvoorstel.

Begraafplaats Noordtoren is in gebruik genomen sinds mei 2019. Er zijn nog een aantal resterende punten die niet in het oorspronkelijke plan zijn opgenomen, maar waar na ingebruikname wel behoefte aan is bij inwoners en nabestaanden. Hierbij moet gedacht worden aan een naambord, gebruiksregels en eventueel een poort aan de voorzijde Klundertseweg. Voor het oppakken van deze resterende punten is een kostenraming gemaakt op basis van richtprijzen en opgevraagde offertes. Voorgesteld wordt nu om deze resterende punten alsnog uit te voeren.