Budget voor economie, toerisme en recreatie

Het college besluit:
De raad in de raadsvergadering van 12 december voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 47.000 in 2020 voor toerisme en vanaf 2021 en verder € 193.500 per jaar voor economie, toerisme en recreatie.
  2. Deze middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Voor economisch beleid, toerisme en recreatie is t/m 2020 jaarlijks budget beschikbaar. Na 2020 is formeel geen budget meer beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat er na 2020 wel budget beschikbaar is, zijn er bij het vaststellen van de begroting 2019 en 2020 voor economie, toerisme en recreatie twee stelposten voor nieuw beleid opgenomen. Het betreft de stelposten:

  • € 146.500 structureel, bestaande uit € 53.500 voor Economie en € 93.000 voor Toerisme en recreatie (Begroting 2019);
  • € 47.000 structureel voor Toerisme en Recreatie (begroting 2020).

Dit raadsbesluit is er op gericht om de middelen uit de stelpost nieuw beleid vanaf 2020 om te zetten in beschikbare middelen. Gezien de doorlopende opgaven op gebied van economie, toerisme en recreatie zijn bovenstaande budgetten structureel.