Herziene begroting 2020 WVS

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de ontwerp herziene begroting 2020 WVS-groep en de meerjarenraming 2021-2023;
  2. de gemeentelijke bijdrage voor 2020 vast te stellen op € 3.562 per SW-er;
  3. de ontwerp herziene begroting met de bijgevoegde brief ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.

Door WVS-Groep is een ontwerp herziene begroting 2020 opgesteld. In deze ontwerp herziene begroting brengt WVS een aantal wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020. De ontwerp herziene begroting 2020 leidt niet tot een lager exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2020 is de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan WVS-groep € 58.427 lager dan geraamd in de oorspronkelijke begroting. Deze bijstelling wordt verwerkt in de eerste bestuurs-rapportage van 2020.