Startnotitie Energieprogramma Moerdijk

Het college besluit:
De startnotitie Energieprogramma Moerdijk vast te stellen en de raad hiervan middels een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen.

Er ligt een grote opgave om tot een duurzame gemeente Moerdijk te komen. Het voorkomen van onherstelbare klimaatverandering is een randvoorwaarde voor behoud van onze leefbaarheid. De energietransitie, zoals we de transitie van gebruik van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen noemen, draagt hier in belangrijke mate aan bij. In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat we in kaart gaan brengen wat binnen de gemeente Moerdijk nodig is om de energietransitie uit te voeren. Het college hecht er groot belang aan om de gemeentelijke ambitie te concretiseren en af te bakenen. In de meerjarenbegroting 2019-2022 is dit daarom verder vertaald naar het opstellen van een Energieprogramma Moerdijk. In de startnotitie is afgebakend hoe dit Energieprogramma Moerdijk zal worden vormgegeven.