Besluitenlijst B&W vergadering 12 november 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 november 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
drs. Th.C. van Waes gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Spoedaanvragen bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van de basisscholen St. Jozef en Aventurijn

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 8.060,00 voor de bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van de 2 basisscholen St. Jozef en Aventurijn;
  2. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 279.000,00 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  3. De kosten definitief te vergoeden na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

  De Borgesiusstichting heeft op 22 oktober 2019 2 aanvragen ingediend voor bouwkundige aanpassingen voor de brandveiligheid van de 2 basisscholen St. Jozef en Aventurijn. Op grond van de inspectie door het extern bureau Vlampunt zijn deze aanpassingen nodig om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid.
  Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten zijn geraamd op het maximum van € 8.060,00. Het college stemt in met het vergoeden van de kosten om de schoolgebouwen aan te passen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen van brandveiligheid.
  Het schoolbestuur is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen, die nodig zijn gebleken op grond van de inspectie.

 2. DVO ondersteunende diensten jeugdzorgregio West-Brabant-West

  Het college besluit:

  1. De DVO conform bijgevoegd wijzigingsbesluit te wijzigen door de tijdelijke projectorganisatie het ZI2T te verlengen tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond.
  2. Alle ondersteunende diensten conform de dienstverlening van 2019 te verlengen (behoudens de vergoedingen)  tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond.
  3. Bij de definitieve besluitvorming tevens te besluiten over de financiële, contractuele en personele gevolgen.

  De 9 deelnemende gemeenten hebben een dienstverlengingsovereenkomst met de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van ondersteunende diensten in de jeugdzorgregio. Voorgesteld wordt alle ondersteunende diensten conform de dienstverlening van 2019 te verlengen (behoudens de vergoedingen)  tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond. Bij de definitieve besluitvorming wordt tevens besloten over de financiële, contractuele en personele gevolgen.

 3. Verlenging opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk) voor de jaren 2020 en 2021.

  Het college besluit:

  1. De opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk te verlengen voor de jaren 2020 en 2021 tegen nu geldende prijzen (prijspeil 2019).
  2. De kosten hiervan € 490.336 excl. BTW ten laste te brengen van de producten:
   • Jeugdvoorzieningen € 158.283 (nr. 6670400)
   • Sport en Bewegen in de buurt € 270.361 (nr. 6530303)
   • Kunstbeoefening en –bevordering € 61.692 (nr. 6654000)
  3. Sport en Welzijn Moerdijk hiervan op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

  Het college heeft besloten om de opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk te verlengen voor de jaren 2020 en 2021. Sinds 1-1-2018 werken de buurt-sportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers (ondersteund door een communicatiemede-werker en begeleid door een coachend leidinggevende) onder de naam Meer Moerdijk aan één visie: de inwoners, met name de doelgroep jeugd, voldoende handvaten en aanbod te bieden zodat zij zich op een gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen.
  Afgelopen twee jaar hebben de buurtsportcoaches zich ingezet om de sportparticipatie te vergroten, zowel bij verenigingen als op scholen en na school. Er zijn boekjes uitgegeven, waarbij verenigingen sport of cultuur proeflessen aanbieden aan jeugd, senioren en mensen met een beperking. Bij het boekje voor de jeugd is dit inmiddels opgelopen tot meer dan 70 aanbieders. De cultuurcoach heeft scholen gestimuleerd en begeleid bij de ontwikkeling tot cultuurloperschool (van 7 naar 14 scholen) en afnemen van het kunstmenu (15 scholen). Zij zijn intermediairs voor het Jeugd Fonds Sport en Cultuur. De jongerenwerkers hebben een preventieve rol met betrekking tot overlast in de buurt en het in beeld krijgen van (hulp)vragen bij jongeren. Ze coachen en stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en bij het ontdekken van hun talenten. Jongerencentrum de Tune heeft zich doorontwikkeld en er is inmiddels een muziekstudio en keuken bijgekomen.
  We zijn tevreden over de wijze van uitvoering en gaan graag verder met Meer Moerdijk. Komende jaren gaan we verder met het vergroten en versterken van het sport- en cultuuraanbod door nog meer vraaggericht te werken, passend bij de behoeften van de inwoners. We zetten in op het vergroten van de verbinding tussen jeugd, sport en cultuur, bijvoorbeeld door het vergroten van het naschools aanbod en het stimuleren van nog meer scholen richting cultuurloperscholen. Ook zal het contact met (sport)verenigingen worden geïntensiveerd om vitale verenigingen te hebben en houden. In afstemming en samenwerking met het CJG wordt de inzet van de jongerenwerkers en het jongerencentrum doorontwikkeld, zodat de jongeren ondersteuning krijgen waar nodig en begeleid worden in hun (talent)ontwikkeling.

 4. Convenant Bibliotheek West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Het convenant tussen Bibliotheek West-Brabant en acht gemeenten aan te gaan.
  2. Wethouder E. Schoneveld volmacht te verlenen het convenant te ondertekenen.
  3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Bibliotheek VANnU (Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert) en bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) gaan per 1 januari fuseren tot de Bibliotheek West-Brabant. De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Zij zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, efficiëntie en continuïteit van bibliotheekdiensten. Het convenant draagt bij aan kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio, meer inzicht in de kosten en ruimte voor innovatie. Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken gemeenten een voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een Basispakket en een Pluspakket. Met deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd.
  Er zijn geen extra kosten verbonden aan ondertekening van het convenant. Ook heeft het niet direct invloed op de hoogte van het totale subsidiebedrag. Wel verplicht iedere gemeente zich door het ondertekenen van het convenant aan het jaarlijks afnemen van het Basispakket bij de bibliotheek. Afspraken over het Pluspakket kennen borging in de jaarlijkse subsidie-afspraken tussen de gemeente Moerdijk en de bibliotheek.

 5. Opzegging huurovereenkomst RTVM-ruimten bij MFC de Parel

  Het college besluit:

  1. Niet in te stemmen met de opzegging van huurovereenkomst van de RTVM-ruimten in MFC de Parel met terugwerkende kracht per 1 april 2018;
  2. Niet akkoord te gaan met het vergoeden van advocaatkosten en overige kosten aan exploitant.

  De gemeente Moerdijk en De Parel Sports & Events BV zijn op 1 november 2006 8 huur- en exploitatieovereenkomsten van 15 jaar en twee maanden aangegaan voor de huur en exploitatie van MFC de Parel. Deze overeenkomsten lopen tot en met 31 december 2021. In verband met de regionale fusie tot streekomroep Ons West-Brabant heeft de onderhuurder, lokale omroep RTVM (RTVM), de huur bij de exploitant opgezegd per 1 maart 2018. De exploitant wil nu de overeenkomst voor de RTVM-ruimten met de gemeente ook opzeggen met terugwerkende kracht per 1 april 2018.