Spoedaanvragen bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van de basisscholen St. Jozef en Aventurijn

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het vergoeden van de kosten tot het maximum van € 8.060,00 voor de bouwkundige aanpassingen brandveiligheid van de 2 basisscholen St. Jozef en Aventurijn;
  2. De kosten te dekken uit het door de raad beschikbaar gestelde totaal krediet van € 279.000,00 voor aanpassing van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties;
  3. De kosten definitief te vergoeden na controle van de uitvoering en overlegging van kopieën van facturen door het schoolbestuur.

De Borgesiusstichting heeft op 22 oktober 2019 2 aanvragen ingediend voor bouwkundige aanpassingen voor de brandveiligheid van de 2 basisscholen St. Jozef en Aventurijn. Op grond van de inspectie door het extern bureau Vlampunt zijn deze aanpassingen nodig om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de wet- en regelgeving en gemeentelijke bepalingen met betrekking tot de brandveiligheid.
Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de bouwkundige aanpassingen in het kader van de brandveiligheid aan schoolgebouwen. De kosten zijn geraamd op het maximum van € 8.060,00. Het college stemt in met het vergoeden van de kosten om de schoolgebouwen aan te passen zodat ze voldoen aan de gestelde eisen van brandveiligheid.
Het schoolbestuur is daarnaast zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen, die nodig zijn gebleken op grond van de inspectie.