Besluitenlijst B&W vergadering 19 november 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 november 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 05 november 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 november 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanpassing van de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk.

  Het college besluit:
  Tot het aanpassen van de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Moerdijk.

  Op 24 april 2012 is de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen door het college  vastgesteld. Met ingang van 5 november 2016 is de paspoortuitvoeringsregeling gewijzigd. Hierdoor wordt elk gevonden reisdocument aan het verkeer onttrokken door het te vernietigen zoals omschreven in de paspoortuitvoeringsregeling. Het is daarom gewenst de beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen aan te passen. Ook is het adres van de opvang van dieren veranderd.

 4. Standplaats frietwagen Maas

  Het college besluit:

  1. De locatie voorplein gemeentehuis aan te wijzen als locatie voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van friet, snacks en frisdrank door de heer Maas.
  2. De dagen en tijden waarop de standplaats wordt ingenomen over te nemen conform huidige situatie te weten dinsdag en woensdag van 11:00u tot 18:15u, vrijdag van 11:00u tot 19:00u en zondag  van 16:00u tot 19:00u.
  3. De standplaatsvergunning telkens voor de periode van twee jaar te verlenen.
  4. De Procedure ’afwijken van het bestemmingsplan voor ander gebruik van gronden’ conform Beleid Planologisch Strijdig Gebruik (BPSG) pas op te starten na schriftelijke instemming van de heer Maas.
  5. De kosten voor te volgen procedure voor rekening te nemen.

  De heer Maas stond met zijn verkoopwagen voor de verkoop van friet, snacks en frisdranken aan de Zuidhaven te Zevenbergen. Als gevolg van de herinrichting van het centrum kan de standplaats op die locatie niet meer worden ingenomen. In overleg met de heer Maas is een nieuwe plek gezocht. De nieuwe locatie stuitte echter op bezwaren bij de omwonenden. De voorzieningenrechter heeft op 27 mei 2019 geoordeeld dat de vergunning per direct moest worden geschorst.Een tijdelijke oplossing is gezocht en gevonden in het toestaan van de verkoopwagen op het voorplein van het gemeentehuis. In de tussenliggende periode is gezamenlijk gezocht naar een vergunbare locatie om de standplaats weer permanent in te kunnen nemen. De heer Maas heeft uiteindelijk ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van 6 locaties zoals in het voorstel genoemd.  Uit de toetsing van deze 6 verschillende locaties  aan criteria zoals verkeersveiligheid, verkeersdruk, welstand, milieu, brandveiligheid, bestemmingsplan etc. komt de locatie’ voormalig Kiss en Ride zone’ aan de Kristallaan (tegenover de Boerenbond) als meest geschikte locatie uit de bus.
  De heer Maas heeft kenbaar gemaakt geen interesse te hebben in deze locatie. Wél heeft hij aangegeven positieve ervaringen te hebben op de tijdelijke locatie ‘voorplein gemeentehuis’. Deze locatie komt als ‘second best’ uit het onderzoek en heeft als enige verschil met de locatie ‘voormalig Kiss en Ride zone Kristallaan’ dat een aantal parkeerplaatsen (tijdelijk) niet gebruikt kunnen worden ten tijde van het innemen van de standplaats. Dit heeft echter geen negatief effect op de parkeerbalans in het centrum van Zevenbergen.

 5. Consultatie raad inzake budget RWB voor Vrijetijdseconomie en Creatieve Dienstverlening

  Het college besluit:

  1. Conform het besluit van de Commissie van Advies Economische Zaken van de RWB in te stemmen met:
   1. Het opnemen van Vrijetijdseconomie als strategische opgave binnen het thema Economie van het Actieprogramma van de RWB.
   2. Het beschikbaar stellen van de in de begroting RWB opgenomen reservering t.w.v. € 181.500 ten behoeve van uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie in 2020 en 2021.
   3. Het beschikbaar stellen van de in de begroting RWB opgenomen reservering t.w.v. € 181.500 ten behoeve van uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening in 2020 en 2021.
  2. Ten aanzien van besluit 1b de voorwaarde toe te voegen dat de komende periode focus wordt aangebracht in het programma.
  3. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief  en te consulteren in de commissievergadering van 28 november 2019.
  4. De portefeuillehouder te mandateren om het standpunt van de raad mee te nemen in het gemeentelijk standpunt bij formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur RWB op 4 december aanstaande.

  Bij vaststelling van de begroting RWB 2020 in de gemeenteraad heeft de portefeuillehouder toegezegd dat hij de raad zal consulteren over de uitvoeringsprogramma’s vrijetijdseconomie (VTE) en Kennisdiensten, voorafgaand aan vaststelling hiervan door het Algemeen Bestuur RWB. Bij de vaststelling van de begroting RWB 2020 door het Algemeen Bestuur RWB is voor de uitvoering van beide programma’s samen reeds een reservering opgenomen ter hoogte van € 363.000. In de afgelopen periode zijn de opgaven voor VTE en kennisdiensten uitgewerkt tot programma’s. Dit heeft onder andere geleid tot verandering van de naam Kennisdiensten in Creatieve Dienstverlening. Beide programma’s zijn op 6 november 2019 besproken en vastgesteld door de Commissie van Advies Economische Zaken van de RWB. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is beoogd op 4 december 2019. Parallel aan vaststelling van de programma’s zal de budget reservering omgezet worden in beschikbaar budget. Met dit adviesvoorstel stemt het college in met het omzetten van de reservering uit de begroting RWB in beschikbaar werkbudget voor de RWB en mandateert zij de portefeuillehouder om het standpunt van de raad tijdens de consultatie in de commissie van 28 november mee te nemen in het gemeentelijke standpunt over dit onderwerp bij de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur RWB op 4 december aanstaande.

 6. Vaststelling belastingverordeningen 2020

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. De geldigheidsduur van het huidige verbreed Gemeentelijk Riolering Plan 2014-2019 te verlengen tot 31 december 2020.
  2. De volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:
   1. verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2020;
   2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2020;
   3. verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2020;
   4. verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020;
   5. verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020;
   6. legesverordening gemeente Moerdijk 2020;
   7. verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2020;
   8. verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2020;
   9. regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2020.

  Voor het belastingjaar 2020 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2020 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 1,4%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. Nadat duidelijk is hoe de exploitatie van de nieuwe begraafplaats zich ontwikkelt zal opnieuw de discussie gevoerd worden over de mate van kostendekkendheid van dit product.

 7. Bestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30” met de, als gevolg van de ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
  2. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30 naar NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP40;

  Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” heeft vanaf 29 augustus tot 10 oktober 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel wordt één ambtshalve aanpassing doorgevoerd. De ambtshalve wijziging betreft het toevoegen van een extra locatie (wijziging 8) ter plaatse van het vigerend bestemmingsplan “Fijnaart-West”.
  Het hoofddoel van het Veegplan kernen 2019 is om in één keer meerdere kleinschalige correcties in diverse bestemmingsplannen voor de kernen aan te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan omvatte in totaal 7 wijzigingen. Gedurende de ontwerpfase is een foutieve begrenzing in het woongebied van bestemmingsplan “Fijnaart-West” aan het licht gekomen. Het zuidwestelijke woongebied heeft een foutieve afmeting van 59.5 meter in plaats van 60 meter. Een deel van de gewenste uitgeefbare gronden heeft hierdoor een verkeersbestemming in plaats van de bestemming ‘Woongebied’.
  Aangezien de gemeente de gronden spoedig wil uitgeven is het wenselijk deze omissie mee te nemen in voorliggend bestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”. De wijziging betreft het omzetten van de verkeersbestemming naar een bestemming woongebied van een smalle strook van 0,5 bij 30 meter, aansluitend op het reeds bestemde woongebied.