Bestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”

Het college besluit:
De raad voor te stellen;

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30” met de, als gevolg van de ambtshalve wijzigingen, gewijzigd vast te stellen;
  2. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP30 naar NL.IMRO.1709.VeegplanKernen2019-BP40;

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019” heeft vanaf 29 augustus tot 10 oktober 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel wordt één ambtshalve aanpassing doorgevoerd. De ambtshalve wijziging betreft het toevoegen van een extra locatie (wijziging 8) ter plaatse van het vigerend bestemmingsplan “Fijnaart-West”.
Het hoofddoel van het Veegplan kernen 2019 is om in één keer meerdere kleinschalige correcties in diverse bestemmingsplannen voor de kernen aan te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan omvatte in totaal 7 wijzigingen. Gedurende de ontwerpfase is een foutieve begrenzing in het woongebied van bestemmingsplan “Fijnaart-West” aan het licht gekomen. Het zuidwestelijke woongebied heeft een foutieve afmeting van 59.5 meter in plaats van 60 meter. Een deel van de gewenste uitgeefbare gronden heeft hierdoor een verkeersbestemming in plaats van de bestemming ‘Woongebied’.
Aangezien de gemeente de gronden spoedig wil uitgeven is het wenselijk deze omissie mee te nemen in voorliggend bestemmingsplan “Veegplan Kernen 2019”. De wijziging betreft het omzetten van de verkeersbestemming naar een bestemming woongebied van een smalle strook van 0,5 bij 30 meter, aansluitend op het reeds bestemde woongebied.