Consultatie raad inzake budget RWB voor Vrijetijdseconomie en Creatieve Dienstverlening

Het college besluit:

  1. Conform het besluit van de Commissie van Advies Economische Zaken van de RWB in te stemmen met:
    1. Het opnemen van Vrijetijdseconomie als strategische opgave binnen het thema Economie van het Actieprogramma van de RWB.
    2. Het beschikbaar stellen van de in de begroting RWB opgenomen reservering t.w.v. € 181.500 ten behoeve van uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie in 2020 en 2021.
    3. Het beschikbaar stellen van de in de begroting RWB opgenomen reservering t.w.v. € 181.500 ten behoeve van uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening in 2020 en 2021.
  2. Ten aanzien van besluit 1b de voorwaarde toe te voegen dat de komende periode focus wordt aangebracht in het programma.
  3. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief  en te consulteren in de commissievergadering van 28 november 2019.
  4. De portefeuillehouder te mandateren om het standpunt van de raad mee te nemen in het gemeentelijk standpunt bij formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur RWB op 4 december aanstaande.

Bij vaststelling van de begroting RWB 2020 in de gemeenteraad heeft de portefeuillehouder toegezegd dat hij de raad zal consulteren over de uitvoeringsprogramma’s vrijetijdseconomie (VTE) en Kennisdiensten, voorafgaand aan vaststelling hiervan door het Algemeen Bestuur RWB. Bij de vaststelling van de begroting RWB 2020 door het Algemeen Bestuur RWB is voor de uitvoering van beide programma’s samen reeds een reservering opgenomen ter hoogte van € 363.000. In de afgelopen periode zijn de opgaven voor VTE en kennisdiensten uitgewerkt tot programma’s. Dit heeft onder andere geleid tot verandering van de naam Kennisdiensten in Creatieve Dienstverlening. Beide programma’s zijn op 6 november 2019 besproken en vastgesteld door de Commissie van Advies Economische Zaken van de RWB. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is beoogd op 4 december 2019. Parallel aan vaststelling van de programma’s zal de budget reservering omgezet worden in beschikbaar budget. Met dit adviesvoorstel stemt het college in met het omzetten van de reservering uit de begroting RWB in beschikbaar werkbudget voor de RWB en mandateert zij de portefeuillehouder om het standpunt van de raad tijdens de consultatie in de commissie van 28 november mee te nemen in het gemeentelijke standpunt over dit onderwerp bij de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur RWB op 4 december aanstaande.