Besluitenlijst B&W vergadering 26 november 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 26 november 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 november 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 november 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beslissing op bezwaar tegen besluit op de aanvraag voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken voor Voorstraat 45 in Willemstad.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het verslag en advies van de vaste adviescommissie voor bezwaarschriften d.d. 15 oktober 2019;
  3. Contrair aan het uitgebrachte advies het bezwaar ontvankelijk en  ongegrond te verklaren;
  4. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten
  5. Betrokkenen conform bijgaande conceptbrief te informeren .

  De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over het bezwaar dat is ingediend tegen de weigering voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken voor de Voorstraat 45 te Willemstad. De commissie stelt vast dat de burgemeester geen deugdelijke motivering aan zijn besluit ten grondslag heeft gelegd, c.q. het college geen deugdelijke motivering heeft om geen gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De aanvraag voldoet echter niet aan de voorwaarden waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen, waardoor geen sprake is van een keuze om wel of niet gemotiveerd van de afwijkingsbevoegdheid gebruik te maken. Het is enkel een bevoegdheid die in beeld komt wanneer het bestaande horecabedrijf nog niet beschikt over een terras. Daarvan is hier geen sprake. Hotel Trusten heeft vergunning en maakt gebruik van twee terrasvakken. Daarnaast heeft zij toestemming voor het in gebruik nemen van nog twee terrasvakken voor de voorgevel van het horecabedrijf mits daarvoor het openbaar gebied wordt aangepast op eigen kosten.

 4. Interbestuurlijk toezicht (IBT): Toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 VTH

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Het toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 samen met de overige resultaten van het systematisch toezicht begin 2020 integraal aan te bieden.

  De provincie ziet er via met interbestuurlijk toezicht (IBT) op toe dat lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2016-2019 staat dat Gedeputeerde Staten systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht.
  Bij brief van 9 september 2019 informeren Gedeputeerde Staten het college over de prestaties van de gemeente in 2019 op het gebied van:

  1. tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
  2. naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
   Het eindoordeel van Gedeputeerde Staten luidt: Voldoet.
 5. Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting gemeenschappelijke regelingen bij werkgeversvereniging VNG.

  Het college besluit:
  In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt:

  1. Geen bedenkingen of wensen te uiten ten aanzien van die besluiten van besturen van gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente deelnemer is om aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
  2. Waar aan de orde, toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente deelnemer is waardoor aansluiting bij een rechtspersoon of een samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen mogelijk wordt gemaakt.

  Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra heeft ook gevolgen voor die gemeenschappelijke regelingen die zelf personeel in dienst hebben. Ook het personeel van deze gemeenschappelijke regelingen komt te vallen onder het gewone arbeidsrecht. Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG (die voor de aangesloten gemeenten ook als werkgeversvereniging fungeert) heeft de VNG besloten om voor de gemeenschappelijke regelingen een eigen werkgeversvereniging op te richten. Hierdoor kunnen de gemeenschappelijke regelingen via die vereniging toch een landelijke CAO sluiten met de vakbonden. Gemeenschappelijke regelingen kunnen zich aansluiten bij de werkgeversvereniging, mits de individuele regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden. In dit raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd de gemeenschappelijke regelingen waarin deze bevoegdheid niet is opgenomen op dit punt aan te passen.
  Verder geldt dat het bestuur van de regeling pas tot lidmaatschap mag overgaan nadat de deelnemers aan de regeling in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen over de voorgenomen aansluiting kenbaar te maken.

 6. Raadsvoorstel Afhandeling kredietoverschrijding nieuwe begraafplaats Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met het raadsvoorstel om de raad te vragen:

  1. Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet van  € 2.622.000 voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats Zevenbergen (70499-0243) te verhogen met € 986.000, tot een bedrag van € 3.608.000.
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 41.084 voor 2020 ten laste van het, al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020 te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting. 
  3. Het budget voor onderzoeken op de begrotingspost directieteam (6007050/43657) met € 52.000 verhogen naar € 162.000 en dit ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2019.

  Er is sprake van een kredietoverschrijding bij de aanleg van de begraafplaats Zevenbergen van € 986.000. De kosten van het onderzoek naar deze kredietoverschrijding bedragen totaal € 162.000. In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het oorspronkelijk krediet met € 986.000 te verhogen in het begrotingsjaar 2019 en het budget voor onderzoeken op de begrotingspost directieteam met € 52.000 te verhogen.

 7. Kwartaalrapportage P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

  Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Akkoord te gaan met het voorlopig dekken van de kosten van scopewijziging 2 (zie bijlage 4): Aanbrengen extra mantelbuizen uit het budget onvoorzien en in overleg met de vakafdelingen aanvullende financiering te organiseren.
  3. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  4. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  5. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage en verzoeken om geheimhouding.
 8. Subsidieverlening Voedselbank

  Het college besluit:

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2020 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,-  te verlenen.
  2. De subsidie over het jaar 2020 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid (6614400).
  3. Het jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan te nemen en de subsidie voor 2018 vast te stellen.

  Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2020. Dit verzoek is in behandeling genomen. Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2020. In 2018 hielp de Voedselbank Moerdijk 243 personen uit 110 verschillende huishoudens in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Dat deden zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.

 9. Inloop GGZ in 2020 in Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak gemeente Moerdijk Inloopfunctie 2020 Moerdijk van GGZ WNB met uitzondering van het onderdeel ‘crisiskaart’;
  2. In te stemmen met het actieplan ‘Wonen in de wijk voor kwetsbare inwoners in Moerdijk (inloop plus) 2020’ van GGz Breburg met uitzondering van het onderdeel ‘leslokaal’;
  3. Aan GGZ WNB vanuit het Wmo-budget voor 2020 een subsidie van € 37.635 te verlenen, ten laste van het product 6670002/44259;
  4. Aan GGz Breburg vanuit het Wmo-budget voor 2020 een subsidie van € 37.666 te verlenen, ten laste van het product 6670002/44259;
  5. GGZ WNB en GGz Breburg met bijgaande subsidiebeschikkingen informeren over deze besluiten.

  GZZ WNB en GGz Breburg houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.
  De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werken beide GGZ organisaties samen en in nauw onderling overleg aan het uitvoeren en de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Het college wordt gevraagd de subsidies voor 2020 aan beide GGZ organisaties te verlenen. 

 10. Voteren krediet opstellen ontwikkelscenario’s Vitale centra Fijnaart

  De raad voor te stellen om:

  1. Voor het opstellen van ontwikkelscenario’s en het doorlopen van een participatietraject met de kern Fijnaart een uitvoeringskrediet te voteren van € 100.000,-.
  2. De kapitaallasten verbonden aan dit krediet van € 5.000 per jaar ten laste te brengen van de in de stelpost Nieuw beleid gereserveerde middelen voor het programma Vitale Centra.

  In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om aan de slag te gaan met de centra van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad. Daarvoor is in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 een investeringsbedrag opgenomen van € 5 miljoen. De aanpak van de centra van de drie genoemde kernen is samen met Zevenbergen ondergebracht in het programma Vitale Centra. Als eerste starten we met de kern Fijnaart. Als basis voor het participatietraject met de kern Fijnaart (maar dat geldt ook voor de andere kernen) wordt, met ook een aantal sleutelfiguren uit Fijnaart, vooraf een aantal ontwikkelscenario’s opgesteld om breed met de kern Fijnaart in gesprek te gaan. Met deze ontwikkelscenario’s wordt input vanuit de kern opgehaald waarna de scenario’s en de opgehaalde informatie uit de kern in september 2020 met de gemeenteraad wordt besproken. Dat geeft dan de basis voor het uitvoeringsprogramma voor de kern Fijnaart. Een zelfde werkwijze wordt gevolgd voor de andere kernen. Voor het opstellen van de ontwikkelscenario’s en het te doorlopen participatietraject met de kern Fijnaart wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van € 100.000,-  beschikbaar te stellen

 11. Bomen tussen Driehoefijzersstraat en de Wieken te Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  Niet af te wijken van vastgesteld beleid uit Boombeheerplan d.d. 22 juni 2017.

  Beantwoorden brief met daarin opgenomen het vastgesteld beleid volgens het Boombeheerplan met betrekking tot boominspectie, overlast en zonnepanelen.

 12. Puinbreken met een mobiele breekinstallatie op het werkterrein “Caldic” aan de Schansdijk in Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Niet handhavend op te treden tegen het verbod om puin te breken met een mobiele puinbreekinstallatie door de bouwcombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik op de locatie voormalig Caldic-terrein gelegen aan de Schansdijk in Zevenbergen.
  2. De locatie voormalig Caldic-terrein aanmerken als een locatie “in de directe nabijheid” van de herkomstlocatie van het puin (art. 3, lid 3 Besluit mobiel breken).

  Tijdens de uitvoering van het project (werk) Heropenen Roode Vaart en Herontwikkeling Markt komt puin vrij. Dit puin wordt afgevoerd naar de locatie voormalig Caldic-terrein (Schansdijk, Zevenbergen) en wordt daar periodiek met behulp van een mobiele installatie gebroken waarna het gebroken puin in het project wordt hergebruikt. Formeel is dit niet toegestaan. Op grond van het Besluit mobiel breken (Bmb) mag alleen puin met een mobiele puinbreekinstallatie worden gebroken op de locatie waar het puin vrijkomt. Het college heeft besloten tegen dit verbod niet handhavend op te treden omdat puinbreken op de locatie voor iedereen veel minder geluids- en stofoverlast oplevert dan wanneer het breken in het centrum van Zevenbergen zou plaatsvinden (locatie waar het puin vrijkomt), de bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum Zevenbergen al lange tijd overlast ondervinden van de werkzaamheden en het voormalig Caldic-terrein onlangs door het college is aangewezen als werklocatie voor het project.