Inloop GGZ in 2020 in Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak gemeente Moerdijk Inloopfunctie 2020 Moerdijk van GGZ WNB met uitzondering van het onderdeel ‘crisiskaart’;
  2. In te stemmen met het actieplan ‘Wonen in de wijk voor kwetsbare inwoners in Moerdijk (inloop plus) 2020’ van GGz Breburg met uitzondering van het onderdeel ‘leslokaal’;
  3. Aan GGZ WNB vanuit het Wmo-budget voor 2020 een subsidie van € 37.635 te verlenen, ten laste van het product 6670002/44259;
  4. Aan GGz Breburg vanuit het Wmo-budget voor 2020 een subsidie van € 37.666 te verlenen, ten laste van het product 6670002/44259;
  5. GGZ WNB en GGz Breburg met bijgaande subsidiebeschikkingen informeren over deze besluiten.

GZZ WNB en GGz Breburg houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan.
De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom werken beide GGZ organisaties samen en in nauw onderling overleg aan het uitvoeren en de doorontwikkeling van de inloopfunctie. Het college wordt gevraagd de subsidies voor 2020 aan beide GGZ organisaties te verlenen.