Interbestuurlijk toezicht (IBT): Toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 VTH

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Het toezichtoordeel omgevingsrecht 2019 samen met de overige resultaten van het systematisch toezicht begin 2020 integraal aan te bieden.

De provincie ziet er via met interbestuurlijk toezicht (IBT) op toe dat lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2016-2019 staat dat Gedeputeerde Staten systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht.
Bij brief van 9 september 2019 informeren Gedeputeerde Staten het college over de prestaties van de gemeente in 2019 op het gebied van:

  1. tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
  2. naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
    Het eindoordeel van Gedeputeerde Staten luidt: Voldoet.