Kwartaalrapportage P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

Het college besluit:

  1. De kwartaalrapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
  2. Akkoord te gaan met het voorlopig dekken van de kosten van scopewijziging 2 (zie bijlage 4): Aanbrengen extra mantelbuizen uit het budget onvoorzien en in overleg met de vakafdelingen aanvullende financiering te organiseren.
  3. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
  4. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
  5. De SOK partners te informeren over de voortgang middels de Q-rapportage en verzoeken om geheimhouding.