Raadsvoorstel Afhandeling kredietoverschrijding nieuwe begraafplaats Zevenbergen

Het college besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel om de raad te vragen:

  1. Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet van  € 2.622.000 voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats Zevenbergen (70499-0243) te verhogen met € 986.000, tot een bedrag van € 3.608.000.
  2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 41.084 voor 2020 ten laste van het, al dan niet positieve begrotingsresultaat 2020 te brengen. Voor 2021 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting. 
  3. Het budget voor onderzoeken op de begrotingspost directieteam (6007050/43657) met € 52.000 verhogen naar € 162.000 en dit ten laste te brengen van het al dan niet positieve begrotingsresultaat 2019.

Er is sprake van een kredietoverschrijding bij de aanleg van de begraafplaats Zevenbergen van € 986.000. De kosten van het onderzoek naar deze kredietoverschrijding bedragen totaal € 162.000. In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd het oorspronkelijk krediet met € 986.000 te verhogen in het begrotingsjaar 2019 en het budget voor onderzoeken op de begrotingspost directieteam met € 52.000 te verhogen.