Voteren krediet opstellen ontwikkelscenario’s Vitale centra Fijnaart

De raad voor te stellen om:

  1. Voor het opstellen van ontwikkelscenario’s en het doorlopen van een participatietraject met de kern Fijnaart een uitvoeringskrediet te voteren van € 100.000,-.
  2. De kapitaallasten verbonden aan dit krediet van € 5.000 per jaar ten laste te brengen van de in de stelpost Nieuw beleid gereserveerde middelen voor het programma Vitale Centra.

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om aan de slag te gaan met de centra van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad. Daarvoor is in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 een investeringsbedrag opgenomen van € 5 miljoen. De aanpak van de centra van de drie genoemde kernen is samen met Zevenbergen ondergebracht in het programma Vitale Centra. Als eerste starten we met de kern Fijnaart. Als basis voor het participatietraject met de kern Fijnaart (maar dat geldt ook voor de andere kernen) wordt, met ook een aantal sleutelfiguren uit Fijnaart, vooraf een aantal ontwikkelscenario’s opgesteld om breed met de kern Fijnaart in gesprek te gaan. Met deze ontwikkelscenario’s wordt input vanuit de kern opgehaald waarna de scenario’s en de opgehaalde informatie uit de kern in september 2020 met de gemeenteraad wordt besproken. Dat geeft dan de basis voor het uitvoeringsprogramma voor de kern Fijnaart. Een zelfde werkwijze wordt gevolgd voor de andere kernen. Voor het opstellen van de ontwikkelscenario’s en het te doorlopen participatietraject met de kern Fijnaart wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van € 100.000,-  beschikbaar te stellen