Besluitenlijst B&W vergadering 03 december 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 december 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 november 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 november 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Subsidieverlening 2020 Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

  Het college besluit:

  1. Een subsidie te verlenen voor 2020 aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van € 48.342; hiervan is
   1. € 35.550  bestemd voor de organisatiekosten en trajecten maatschappelijke begeleiding van statushouders en voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject
   2. € 4.592 bestemd voor de continuering van het Informatiepunt Inburgering
   3. € 8.200 bestemd voor maximaal 20 trajecten taalcoaching
  2. Bij meer dan 15 trajecten maatschappelijke begeleiding voor elk extra traject een bijdrage te verstrekken van € 2.370 voor personen van 18 jaar of ouder en € 400 voor personen jonger dan 18;
  3. In te stemmen met het maken van aanvullende afspraken gedurende 2020 met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over de invulling en uitvoering van:
   1. de trajecten maatschappelijke begeleiding;
   2. het participatieverklaringstraject;
   3. de taalcoachtrajecten en eventuele verdere uitbreiding hiervan gedurende 2020
  4. In te stemmen met het maken van afspraken met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over eventuele deelname aan pilotprojecten vooruitlopend op de gewijzigde wet Inburgering die in 2021 in werking treedt.
  5. In te stemmen met de uitvoering (op declaratiebasis) door Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van het participatieverklaringstraject voor overige inburgeringsplichtigen.

  Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020. De subsidieaanvraag omvat een aantal elementen:

  • Maatschappelijke begeleiding: Voor elke statushouder die zich in de gemeente vestigt biedt Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) een traject maatschappelijke begeleiding aan.
  • De aanvraag omvat subsidie voor organisatiekosten en 15 trajecten maatschappelijke begeleiding gebaseerd op € 2.370 per traject. Voor elk aanvullend traject wordt een bijdrage van € 2.370 gevraagd voor personen van 18 jaar en ouder.

  Voor personen jonger dan 18 betreft de aanvraag een aanvullende bijdrage € 400 per traject.

  • Informatiepunt Inburgering: Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) ondersteunt inburgeringsplichtigen in het vormgeven van hun inburgeringsplicht. Inburgeringsplichtigen zijn sinds 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, maar hebben wel ondersteuning nodig om hier hun weg in te vinden. Het informatiepunt Inburgering voorziet in deze behoefte. Voor de uitvoering van dit informatiepunt Inburgering past de aanvrager - na enkele jaren van gelijkblijvende tarieven - een prijsindexering toe van 2,5% en is hiervoor nu € 4.592 in de aanvraag opgenomen;.
  • Taalcoachtrajecten: Taalbeheersing is van groot belang voor succesvolle inburgering. Omdat is gebleken dat de één op één begeleiding door vorming van taalkoppels erg wordt gewaardeerd en er veel animo is om op deze manier versneld de Nederlandse taal te leren, wordt een subsidie aangevraagd voor maximaal 20 (afgeronde) taalcoachtrajecten á € 410 per traject. Daarmee komt dit element uit op maximaal € 8.200.

  Om continuïteit van de dienstverlening te kunnen borgen wordt een subsidie verstrekt voor:

  • De organisatiekosten en maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject;
  • Het Informatiepunt Inburgering;
  • Maximaal 20 taalcoachtrajecten;
  • Bij meer dan 15 trajecten maatschappelijke begeleiding wordt per extra traject een extra subsidie verstrekt (€ 2370 voor 18+ en € 400 voor 18-);
  • In aanvulling op de afspraken over subsidieverstrekking en financiële bijdragen worden gedurende het jaar aanvullende afspraken gemaakt over de invulling en uitvoering van de trajecten maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject en de taalcoachtrajecten in 2020. Deze aanvullende afspraken zijn wenselijk om de inzet van Vluchtelingenwerk goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de statushouders aan de ene kant en de doelen en wensen van de gemeente aan de andere kant – tevens in relatie tot andere activiteiten zoals de aanpak vanuit het Werkplein en de voorbereidingen in het kader van de Veranderopgave Inburgering;
  • Eveneens in het kader van de Veranderopgave Inburgering wordt afgesproken om gedurende het subsidiejaar nadere afspraken te maken over deelname aan eventuele pilotprojecten of andere aanpassingen in de werkwijze. Dit is gericht op zowel de voorbereidingen op de gewijzigde Wet Inburgering, als ondersteuning van de huidige groep statushouders;
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van het participatieverklaringstraject aan overige inburgeringsplichtigen. In 2018 is afgesproken dat Vluchtelingenwerk de uitvoering hiervan verzorgt. Dit gebeurt op declaratiebasis (inburgeringsplichtigen ontvangen hiertoe een factuur). Het voorstel is om dit ook in 2020 te continueren.
   De wijziging van de Wet Inburgering vanaf 1 januari 2021 heeft financiële en inhoudelijke gevolgen voor de vorm en inhoud van de maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstrajecten en andere activiteiten die Vluchtelingenwerk uitvoert. Vanwege de nieuwe wijze van financiering vervalt vanaf 2021 de (huidige) subsidie voor de organisatiekosten, maatschappelijke begeleiding, Informatiepunt Inburgering, taalcoachtrajecten en participatieverklaringstrajecten.
 4. Voorlopige subsidie 2020-2022 Stichting Radar Antidiscriminatievoorziening

  Het college besluit:

  1. Aan Radar een voorlopige subsidie van € 18.490,- per jaar te verstrekken voor de uitvoering van het basispakket in 2020, 2021, 2022.
  2. De voorlopige subsidie in 2020, 2021 en 2022 voor Radar te dekken uit het beschikbare budget met productnummer 6670100/44259.

  Op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De gemeenteraad heeft hier een aparte verordening voor vastgesteld:  “Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk”. Organisaties kunnen op grond van deze verordening een subsidieaanvraag bij ons doen om uitvoering te geven aan de Antidiscriminatievoorziening in onze gemeente. Stichting Radar heeft een aanvraag ingediend en het college heeft een voorlopige subsidie toegekend van € 18.400,- per jaar voor de periode 2020 t/m 2022.
  De wet schrijft voor dat een Antidiscriminatievoorziening minimaal onafhankelijke bijstand verleend aan personen bij de afwikkeling van hun klachten en een registratie bijhoud van de klachten. Om te zorgen dat de voorziening laagdrempelig toegankelijk is neemt de gemeente Moerdijk ook het maatwerkpakket af. Zo heeft Radar de ruimte om tijd te besteden aan onder andere naamsbekendheid en netwerkopbouw bij bijvoorbeeld lokale organisaties en instellingen maar ook deskundigheidsbevordering. Hierover maakt het college met Radar jaarlijks specifieke afspraken.

 5. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:
  1. De jaarlijkse subsidie 2018 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op  € 787.036.
  2. Bibliotheek VANnU hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2018 vastgesteld op € 787.036, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. Het negatieve financiële resultaat van €26.535 komt ten laste van de reserve van de bibliotheek. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. De bibliotheek VANnU heeft in 2018 een transitie doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’ om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Niet alleen op het gebied van lezen, informatie en advies maar ook op het gebied van activiteiten, zodat er een programmering ontstaat waarbij aandacht is voor met name kwetsbare groepen.

 6. Aangaan intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de transitiestrategie "gedeelde mobiliteit West-Brabant".
  2. Kennis te nemen van de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".
  3. De intentieovereenkomst “gedeelde mobiliteit West-Brabant” aan te gaan.
  4. Eenmalig € 5000,- extra bij te dragen aan de begroting 2020 van de RWB ten behoeve van de vorming van het regionale transitieteam. Dit kan gedekt worden uit het bestaande budget ‘verkeersplannen’.
  5. In plaats van het leveren van ambtelijke inzet, bovenop de € 5.000 ook eenmalig € 11.900  bij te dragen aan de RWB voor de vorming van het regionale transitieteam. Dit kan gedekt worden uit de bestaande budgetten ‘verkeersplannen’ en ‘team REO’.

  De burgemeester besluit:
  Volmacht te verlenen aan wethouder T.H.R. Zwiers voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".

  De provincie Noord-Brabant, de 16 gemeenten in West-Brabant waaronder Moerdijk, de Regio West-Brabant en Reizigersoverleg Brabant hebben gezamenlijk de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant" ondertekend op 9 december 2019. Deze intentieovereenkomst is de uitwerking van de provinciale OV visie “Gedeelde mobiliteit is maatwerk”.
  Met deze intentieovereenkomst geven de partijen te kennen gezamenlijk toe te willen werken naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat en er een passend aanbod is voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen inwoners blijven meedoen aan de samenleving. Dit alles vormt de opmaat naar de nieuwe concessieverlening in 2023. De provincie Noord-Brabant wil de concessie anders aanpakken. Hiermee is West-Brabant de eerste regio waar we werken aan de transitie van klassiek openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit.

 7. Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2018

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van €  693.564;
  2. Een bedrag van € 5.130 terug te vorderen vanwege niet bestede trainingskosten Informele Zorg;
  3. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

  Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 is beoordeeld of Surplus Welzijn heeft voldaan aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 2018. De activiteiten van Surplus Welzijn bestonden in 2018 uit doorontwikkeling Huizen van de Wijk, Maatschappelijk Werk, Ondersteuning Vrijwilligerswerk en Informele zorg (o.a. mantelzorg-ondersteuning). Voor 2018 was o.a. een bedrag van € 10.000 verleend voor trainingskosten Informele Zorg. Omdat deze middelen niet volledig zijn besteed wordt hiervan een bedrag van € 5.130 teruggevorderd. De verantwoording over de subsidie is verder in orde bevonden en op basis daarvan heeft het college besloten deze subsidie over 2018 definitief vast te stellen op een totaalbedrag van  € 693.564.

 8. Subsidie Stichting Leergeld Noord-West Brabant, verlening 2020 en vaststelling 2018

  Het college besluit:

  1. Aan Stichting Leergeld Noord-West Brabant voor 2020 een subsidie van € 44.000 te verlenen voor de volgende onderdelen:
   1. € 21.000 voor de reguliere hulpverlening.
   2. € 8.000 voor het schoolstartpakket voor het schooljaar 2020/2021.
   3. € 15.000 voor de doelgroep ‘oudere’ schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 15-21 jaar, die uit gezinnen komen met een minimum inkomen en een MBO beroepsonderwijs of een HBO/WO studie volgen en geen recht hebben op de ‘tijdelijke regeling voorzieningen leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.
  2. De subsidies onder punt a, b en c ten laste brengen van productnummer 6614400, Armoedebeleid.
  3. De subsidie 2018 aan Stichting Leergeld voor reguliere hulpverlening, het schoolstartpakket en oudere schoolgaande kinderen definitief vast te stellen op het bedrag van € 24.500.
  4. Stichting Leergeld hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

  Stichting Leergeld Noord-West Brabant zet zich in voor schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
  Stichting Leergeld is werkzaam binnen de gemeenten in de regio, namelijk Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Hoewel er al veel mogelijkheden zijn voor kinderen binnen het minimabeleid, geeft Stichting Leergeld hierop een goede aanvulling, doordat zij kijken naar het besteedbare inkomen in plaats van het netto inkomen zoals bij de regelingen op grond van de Participatiewet. Zij kunnen daarom net wat meer kinderen bereiken dan de gemeente. Stichting Leergeld Noord-West Brabant heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening voor het  jaar 2020 en komt daarvoor in aanmerking. Het college heeft besloten een subsidiebedrag te verstrekken van € 44.000 voor de reguliere hulpverlening aan deze doelgroep, een bedrag voor de uitvoering van het schoolstartpakket en een bedrag voor de oudere schoolgaande kinderen. Deze laatste doelgroep is halverwege 2018 toegevoegd aan de taken van Stichting Leergeld. Uit het jaarverslag 2018 blijkt dat in 2018 al 216 kinderen uit 110 gezinnen werden geholpen. In totaal waren over het jaar 2018 604 aanvragen. Bijkomend waren er 45 nieuw geregistreerde gezinnen. Aan de hand van de jaarrekening en het jaar-verslag over 2018 is de subsidie over 2018 definitief vastgesteld op een bedrag van € 24.500.
  Doordat meer kinderen uit meer kernen dan voorgaande jaren worden bereikt, heeft Stichting Leergeld voor het aankomende jaar meer financiën nodig om alle kinderen te kunnen helpen.

 9. Wmo toezicht 2020

  Het college besluit:

  1. GGD West-Brabant voor het jaar 2020 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
  2. De kosten van € 1.804 te dekken uit het product 6670002 algemene voorzieningen Wmo.

  De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. De gemeente Moerdijk heeft deze ondersteuning samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert (De6) ingekocht bij een aantal zorgaanbieders. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht om toe te zien om de naleving van de kwaliteit die geboden wordt door deze zorgaanbieders. In art. 6.1, lid 1 Wmo staat de verplichting van het college om een toezichthouder aan te wijzen.
  Om invulling te geven aan deze wettelijke taak heeft het College besloten om de GGD West-Brabant voor het jaar 2020 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 10. Project Inclusief Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verruimen van de maximale contractperiode, voor medewerkers in het kader van het project Inclusief Moerdijk, van 23 naar 36 maanden;
  2. In te stemmen met het verlengen van het contract van de projectleider  tot 1 januari 2021.

  Als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt geadviseerd om de maximale contractperiode van medewerkers van het project Inclusief Moerdijk van 23 naar 36 maanden te verlengen.
  Op de ingezette koers en de behaalde resultaten te continueren wordt geadviseerd om het contract van de projectleider te verlengen tot 1 januari 2021.

 11. Beslissingen op bezwaar Maltha Glasrecycling Nederland bv (Glasweg 7-9 Moerdijk)

  Het college besluit:

  1. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de lastgeving onder dwangsom d.d. 24 mei 2019 door het college voor de hoogte van buitenopslag ongegrond verklaren;
  2. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de lastgeving onder dwangsom d.d. 3 juli 2019 door de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant voor een uitlaat in de buitenlucht en diffuse stofemissie ongegrond verklaren.

  Maltha Glasrecycling Nederland b.v.(hierna Maltha) is een afvalverwerker van glas en aanverwante materialen. Het bedrijf overtreedt stelselmatig meerdere wettelijke en vergunningsvoorschriften. Op 24 mei 2019 legde het college zelf een last onder dwangsom op voor overschrijding van de vergunde hoogte van de buitenopslag van maximaal 12 meter. De daadwerkelijke hoogte is namelijk 20 meter.
  Op 3 juli 2019 legde de Omgevingsdienst Midden-en-West-Brabant (OMWB) namens het college ook 2 lastgevingen op het niet in de buitenlucht emitteren vanuit de ontstoffingsinstallatie afgezogen lucht en voor diffuse stofemissie op meer dan 2 meter van de bron. Het bedrijf zorgt al langere tijd voor stofoverlast voor de omliggende bedrijven. Dit leidt regelmatig tot klachten. Tegen beide besluiten maakte Maltha bezwaar. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart het college beide bezwaarschriften ongegrond.