Definitieve vaststelling subsidie Surplus Welzijn 2018

Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan Surplus Welzijn over 2018 definitief vast te stellen op een bedrag van €  693.564;
  2. Een bedrag van € 5.130 terug te vorderen vanwege niet bestede trainingskosten Informele Zorg;
  3. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te infomeren via de beschikking.

Aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 is beoordeeld of Surplus Welzijn heeft voldaan aan de afspraken zoals zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 2018. De activiteiten van Surplus Welzijn bestonden in 2018 uit doorontwikkeling Huizen van de Wijk, Maatschappelijk Werk, Ondersteuning Vrijwilligerswerk en Informele zorg (o.a. mantelzorg-ondersteuning). Voor 2018 was o.a. een bedrag van € 10.000 verleend voor trainingskosten Informele Zorg. Omdat deze middelen niet volledig zijn besteed wordt hiervan een bedrag van € 5.130 teruggevorderd. De verantwoording over de subsidie is verder in orde bevonden en op basis daarvan heeft het college besloten deze subsidie over 2018 definitief vast te stellen op een totaalbedrag van  € 693.564.