Subsidieverlening 2020 Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk)

Het college besluit:

 1. Een subsidie te verlenen voor 2020 aan Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van € 48.342; hiervan is
  1. € 35.550  bestemd voor de organisatiekosten en trajecten maatschappelijke begeleiding van statushouders en voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject
  2. € 4.592 bestemd voor de continuering van het Informatiepunt Inburgering
  3. € 8.200 bestemd voor maximaal 20 trajecten taalcoaching
 2. Bij meer dan 15 trajecten maatschappelijke begeleiding voor elk extra traject een bijdrage te verstrekken van € 2.370 voor personen van 18 jaar of ouder en € 400 voor personen jonger dan 18;
 3. In te stemmen met het maken van aanvullende afspraken gedurende 2020 met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over de invulling en uitvoering van:
  1. de trajecten maatschappelijke begeleiding;
  2. het participatieverklaringstraject;
  3. de taalcoachtrajecten en eventuele verdere uitbreiding hiervan gedurende 2020
 4. In te stemmen met het maken van afspraken met Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) over eventuele deelname aan pilotprojecten vooruitlopend op de gewijzigde wet Inburgering die in 2021 in werking treedt.
 5. In te stemmen met de uitvoering (op declaratiebasis) door Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) van het participatieverklaringstraject voor overige inburgeringsplichtigen.

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020. De subsidieaanvraag omvat een aantal elementen:

 • Maatschappelijke begeleiding: Voor elke statushouder die zich in de gemeente vestigt biedt Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) een traject maatschappelijke begeleiding aan.
 • De aanvraag omvat subsidie voor organisatiekosten en 15 trajecten maatschappelijke begeleiding gebaseerd op € 2.370 per traject. Voor elk aanvullend traject wordt een bijdrage van € 2.370 gevraagd voor personen van 18 jaar en ouder.

Voor personen jonger dan 18 betreft de aanvraag een aanvullende bijdrage € 400 per traject.

 • Informatiepunt Inburgering: Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) ondersteunt inburgeringsplichtigen in het vormgeven van hun inburgeringsplicht. Inburgeringsplichtigen zijn sinds 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, maar hebben wel ondersteuning nodig om hier hun weg in te vinden. Het informatiepunt Inburgering voorziet in deze behoefte. Voor de uitvoering van dit informatiepunt Inburgering past de aanvrager - na enkele jaren van gelijkblijvende tarieven - een prijsindexering toe van 2,5% en is hiervoor nu € 4.592 in de aanvraag opgenomen;.
 • Taalcoachtrajecten: Taalbeheersing is van groot belang voor succesvolle inburgering. Omdat is gebleken dat de één op één begeleiding door vorming van taalkoppels erg wordt gewaardeerd en er veel animo is om op deze manier versneld de Nederlandse taal te leren, wordt een subsidie aangevraagd voor maximaal 20 (afgeronde) taalcoachtrajecten á € 410 per traject. Daarmee komt dit element uit op maximaal € 8.200.

Om continuïteit van de dienstverlening te kunnen borgen wordt een subsidie verstrekt voor:

 • De organisatiekosten en maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject;
 • Het Informatiepunt Inburgering;
 • Maximaal 20 taalcoachtrajecten;
 • Bij meer dan 15 trajecten maatschappelijke begeleiding wordt per extra traject een extra subsidie verstrekt (€ 2370 voor 18+ en € 400 voor 18-);
 • In aanvulling op de afspraken over subsidieverstrekking en financiële bijdragen worden gedurende het jaar aanvullende afspraken gemaakt over de invulling en uitvoering van de trajecten maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject en de taalcoachtrajecten in 2020. Deze aanvullende afspraken zijn wenselijk om de inzet van Vluchtelingenwerk goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de statushouders aan de ene kant en de doelen en wensen van de gemeente aan de andere kant – tevens in relatie tot andere activiteiten zoals de aanpak vanuit het Werkplein en de voorbereidingen in het kader van de Veranderopgave Inburgering;
 • Eveneens in het kader van de Veranderopgave Inburgering wordt afgesproken om gedurende het subsidiejaar nadere afspraken te maken over deelname aan eventuele pilotprojecten of andere aanpassingen in de werkwijze. Dit is gericht op zowel de voorbereidingen op de gewijzigde Wet Inburgering, als ondersteuning van de huidige groep statushouders;
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van het participatieverklaringstraject aan overige inburgeringsplichtigen. In 2018 is afgesproken dat Vluchtelingenwerk de uitvoering hiervan verzorgt. Dit gebeurt op declaratiebasis (inburgeringsplichtigen ontvangen hiertoe een factuur). Het voorstel is om dit ook in 2020 te continueren.
  De wijziging van de Wet Inburgering vanaf 1 januari 2021 heeft financiële en inhoudelijke gevolgen voor de vorm en inhoud van de maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstrajecten en andere activiteiten die Vluchtelingenwerk uitvoert. Vanwege de nieuwe wijze van financiering vervalt vanaf 2021 de (huidige) subsidie voor de organisatiekosten, maatschappelijke begeleiding, Informatiepunt Inburgering, taalcoachtrajecten en participatieverklaringstrajecten.