Vaststelling jaarlijkse subsidie 2018 bibliotheek VANnU

Het college besluit:
1. De jaarlijkse subsidie 2018 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op  € 787.036.
2. Bibliotheek VANnU hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2018 vastgesteld op € 787.036, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. Het negatieve financiële resultaat van €26.535 komt ten laste van de reserve van de bibliotheek. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. De bibliotheek VANnU heeft in 2018 een transitie doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’ om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. Niet alleen op het gebied van lezen, informatie en advies maar ook op het gebied van activiteiten, zodat er een programmering ontstaat waarbij aandacht is voor met name kwetsbare groepen.