Besluitenlijst B&W vergadering 10 december 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 december 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 03 december 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 03 december 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst alleen college van de B&W-vergadering van 03 december 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 4. Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Het college besluit:

  1. Het uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wvggz West-Brabant vast te stellen.
  2. Het Mandaatbesluit college Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
  3. Het Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
  4. Aan de gemeente Breda voor 2020 een bijdrage te verstrekken van € 1.873 ten behoeve van het regionaal meldpunt crisiszorg voor de uitvoering van de taken ‘meldfunctie’ en ‘horen’ en de cofinanciering voor het project monitoring en evaluatie;
  5. Aan de gemeente Breda voor 2020 een bijdrage te verstrekken van € 13.187 voor de uitvoering van het verkennend onderzoek door het bemoeizorg-team en het regio-overleg;
  6. De onder 4. en 5. genoemde bijdragen aan de gemeente Breda te dekken uit de bijdrage van het Rijk die voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wvggz beschikbaar is gesteld;
  7. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  De burgemeester besluit:
  Het Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vast te stellen overeenkomstig het concept.

  Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnemingen  psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De Wvggz stelt de zorg centraal. Deze is patiëntvolgend. Dit betekent dat verplichte zorg kan worden toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis. Alleen als het thuis niet verantwoord is kan gedwongen opname worden opgelegd.
  Er zijn zodoende meer behandelmogelijkheden dan in de huidige Wet Bopz. Verder is wettelijk vastgelegd dat dwang echt alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast, zijn de rechten van de betrokken versterkt, is de positie van de familie geregeld, is de grondslag opgenomen voor informatie-uitwisseling en wordt tussentijdse beëindiging van de zorg gemeld aan de gemeente. Ten behoeve van de invoering de Wvggz heeft het college een aantal besluiten genomen.

 5. Project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers)

  Het college besluit:

  1. Wijzigen van het collegebesluit van 2 juli jl. om een eenmalige subsidie van € 5.500 toe te kennen aan het project respijtvoorziening c.q. een hotelovernachting in 2019 voor mantelzorgers en hun hulpvragende partner, een initiatief van mantelzorgcoach Jannie Meeuwisse, zodat dit project in 2020 kan worden uitgevoerd;
  2. Deze subsidie via Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van  begrotings-nummer 6678000/43356 (activiteitenkosten) en 6670002/44249 (personele kosten); en
  3. Mevrouw Meeuwisse (via Surplus) met een beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

  Op 2 juli jl. heeft het college besloten een eenmalige subsidie van € 5.500 toe te kennen aan het initiatief van mevrouw J. Meeuwisse (via Surplus) om vijf echtparen (hulpvrager én mantelzorger) in 2019 een ‘zorgeloze’  tweedaagse te bezorgen. De uitvoering van deze activiteit vindt echter niet in 2019, maar in 2020 plaats, omdat in oktober duidelijk werd dat de beschikking en de middelen niet ontvangen waren door Surplus. Om de uitvoering in 2020 mogelijk te maken moet het oorspronkelijk besluit worden gewijzigd.

 6. Geveltuinen en boomtuinen, aanvulling op snippergroenbeleid

  Het college besluit:
  Beleidsregels vast te stellen zoals opgenomen in Beleidsregels geveltuinen en boomspiegels gemeente Moerdijk om kleinschalige initiatieven tot vergroening van de openbare ruimte onder voorwaarden toe te staan.

  In het raadsbesluit van 29 juni 2006 is het Beleidsplan Uitvoeringsregels uitgifte Snippergroen vastgesteld. Hierin is bepaald wanneer openbare ruimte verkocht of verhuurd mag worden. Ook is in 2018 het project ‘legalisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond’ van start gegaan.
  Aan de gemeente wordt regelmatig de vraag gesteld om smalle stroken openbare ruimte te mogen vergroenen, bijvoorbeeld in de vorm van een geveltuin of om boomspiegels aan te planten als boomtuin. Om dit in goede banen te leiden en op een rechtmatige wijze te laten geschieden zijn beleidsregels opgesteld.

 7. Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energietransitie Moerdijk

  Het college besluit:
  Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Stichting Energietransitie Moerdijk.

  De burgemeester besluit:
  Wethouder Brummans een volmacht verlenen om deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

  Gemeente en Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) ondertekenen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in gaat op 1 januari 2020. De huidige samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 december 2019. STEM en gemeente hebben onder deze overeenkomst diverse werkzaamheden uitgevoerd om de energietransitie in de gemeente Moerdijk aan te jagen en te versnellen, door vorm te geven aan sociale participatie bij grootschalige energieprojecten. Concreet voert STEM onder deze overeenkomst activiteiten uit in relatie tot de projecten Windpark Industrieterrein Moerdijk en Windenergie A16. Via de gemeente respectievelijk provincie zijn met de diverse ontwikkelaars in deze projecten afspraken gemaakt over sociale participatie. STEM heeft in beide projecten een rol als fondsbeheerder. Tevens heeft STEM een rol in het activeren, adviseren en ondersteunen van de lokale gemeenschap in de omgeving van deze projecten. In de eerste drie jaren van samenwerking hebben we veel ontdekt en zijn onderlinge rollen en taken duidelijker geworden.
  Dit vindt zijn weerslag in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt de basis gelegd voor een langjarige samenwerking, die tot doel heeft om de gemeenschap in de gemeente Moerdijk in de gelegenheid te stellen via sociale participatie bij grootschalige energieprojecten optimaal betrokken te worden bij de energietransitie en te kunnen profiteren van (een deel van) de opbrengsten van de grootschalige energieproductie voor de versnelling van de eigen energietransitie.

 8. Principe-besluit voor het verzoek tot wijziging van de bestemming van de Volkerakweg 2B te Heijningen.

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming van de Volkerakweg 2B te Heijningen, voor de vestiging van een aannemingsbedrijf als hoofdfunctie.
  2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
   de wijziging planologisch te regelen via een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt naar de bestemming “Bedrijf – agrarisch aanverwant” met de specifieke aanduiding ‘Agrarisch-technisch hulpbedrijf’;
   1. in het op te stellen bestemmingsplan het nieuwe bouwvlak zo te situeren dat deze de bestaande bebouwing bevat; 
   2. in het op te stellen bestemmingsplan onderbouwd wordt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen richting omliggende woningen;
   3. een zorgvuldig omgevingsdialoog moet gevoerd worden;
   4. parkeren moet op eigen terrein geregeld worden;
   5. een voldoende plan voor landschappelijke kwaliteitsverbetering wordt toegevoegd.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

  Initiatiefnemer heeft in het verleden het agrarisch bedrijf aan de Volkerakweg 2B te Heijningen overgenomen. Op dit moment wordt hier een agrarisch-technisch hulpbedrijf uitgevoerd, dit is strijdig met het bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten is een bestemmingsplanwijziging nodig.
  De initiatiefnemer wil de bestemming van Agrarisch wijzigen naar Bedrijf - Agrarisch aanverwant ten behoeve van landbouwmechanisatie. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 3. De bouwstede wordt omgezet in een bouwvlak. Verder worden de kassen gesloopt en in plaats daarvan wordt een loods teruggebouwd. De bestaande loods gaat gebruikt worden voor opslag. De vervangende loods wordt gebruikt als werkplaats. De totale oppervlakte van de bebouwing blijft gelijk.
  Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken, door het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze specifieke locatie te wijzigen. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 9. Vlinderbuurt - Nalatigheid inzake nakoming verkoopvoorwaarden

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het niet nakomen door koper van de verkoopvoorwaarden met betrekking tot bouwkavel 3 in de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten
  2. Om zo snel mogelijk alsnog tot de gewenste bebouwing van deze kavel te geraken deze kavel terugkopen van betrokkene onder dezelfde condities en  deze kavel vervolgens zo snel mogelijk weer op de markt te brengen (= alternatief optie 1)

  De koper van een bouwkavel in de Vlinderbuurt is nalatig gebleken in het nakomen van een aantal verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn er op gericht om zo snel mogelijk tot bebouwing van de kavel te geraken. Koper heeft hier niet aan voldaan, waardoor er nog steeds geen sprake is van een bebouwing op zijn kavel. Omdat de woningen op de overige kavels in die straat wel allemaal zijn gerealiseerd dreigt de ongewenste situatie, dat de afronding van de wijk hierdoor wordt vertraagd. Om hier alsnog zo snel mogelijk tot woningbouw te geraken koopt de gemeente de kavel nu terug van de huidige eigenaar en brengt die zo snel mogelijk opnieuw op de markt

 10. Vervolg uitgifte Waterwijk Fijnaart

  Het college besluit:

  1. Op basis van het resultaat van de reserveringsavond fase 1, eerst een vervolgverkoopactie rond fase 1 uit te zetten, vooraleer de uitgifte van fase 2 uit te rollen;
  2. In dat kader de restruimte in fase 1 voor een periode van 4 weken opnieuw op de markt uit te zetten, alleen dan in de vorm van 7 bouwkavels voor vrijstaande woningen;
  3. Indien dit niet tot hernieuwde verkopen leidt, dan een soortgelijke inschrijfronde te arrangeren voor bouwers en ontwikkelaars;
  4. De “Spelregels uitgifte resterende kavelruimte Waterwijk Fijnaart” hiertoe vast te stellen;
  5. De gewijzigde spelregels inzake de reguliere flexibele kaveluitgifte vast te stellen;
   De projectleider de mogelijkheid te geven om in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in artikel 7c onder ‘reserveren kavelstroken’ van de “Spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”;

  Op 5 november jl. vond de reserveringsavond plaats van Fase 1 van Waterwijk Fijnaart. Tijdens deze avond zijn de eerste ervaringen opgedaan, zowel door aspirant kopers als door de gemeente, met betrekking tot het werken met een flexibele kaveluitgifte. Een korte evaluatie met alle inschrijvers leidde tot de conclusie dat men de avond als positief heeft ervaren. Echter inhoudelijk zijn er nog de nodige plekken in Fase 1 overgebleven. Het leeuwendeel van de inschrijvers had zijn zinnen gezet op een plek in Fase 2 (of later). Het is echter onwenselijk om overal in het gebied bouwactiviteiten te hebben, in de wetenschap dat er aansluitend niet woonrijp gemaakt kan worden gelet op de nog te bebouwen lege plekken. Derhalve is de insteek om nu eerst werk te maken van de verkoop van de resterende kavels in Fase 1, vooraleer de uitgifte van Fase 2 te starten. De resterende plekken van Fase 1 kunnen nu – in tegenstelling tot voorheen – als kavels met een vaste maatvoering verkocht worden. E.e.a. zou in januari a.s. tot een hernieuwde uitgifte van Fase 1 kunnen leiden en mogelijkerwijs  – bij een positief verkoopverloop – in februari a.s. al duidelijkheid kunnen geven aan alle gegadigden van Fase 2  over het kunnen opstarten van de uitgifte van Fase 2.

 11. Financiële bijdrage voor 2020 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).

  Het college besluit:

  1. 18 basisscholen, die deelnemen aan Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente Moerdijk;
  2. De financiële bijdragen voor 2020 voor de deelnemende scholen van het project voorlopig te verlenen;
  3. De bedragen van in totaal € 32.824,00 ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 6210901, kostensoortnr. 44249).

  In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voorzieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewustwording van inwoners,
  met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 18 basisscholen deel aan dit project.  Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal  € 32.824,00 te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren is voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd.

 12. Ondersteunen van VVN afdeling Moerdijk met financiële middelen om mensgerichte verkeersmaatregelen uit te voeren in 2020

  Het college besluit:

  1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. een subsidiebedrag voor 2020 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is inmiddels subsidie aangevraagd bij de provincie; 
  3. De uitvoeringsovereenkomst 2020 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2020 gaat uitvoeren.

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2020 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van de volgende activiteiten:

  • Een Opfriscursusdag t.b.v. autorijden door ouderen (70+)
  • Een actiedag voor jonge bestuurders;
  • het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen;
  • het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs;
  • het opzetten van een bewustwordingscampagne om mensen te confronteren met het effect van hun eigen gedrag in het verkeer;
  • het naar behoefte uitvoeren van wijkacties gericht op verkeersveiligheid 
  • voorlichting via campagneborden en verschillende media.
 13. Uiting ongenoegen inzake randweg Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met de beantwoording op de brief.

  In 2012 is gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in en rondom Klundert. Op grond van eerdere onderzoeken is het voorstel gekomen een randweg te realiseren met mogelijk aanvullende maatregelen in de kern om de ongewenste verkeersoverlast op te lossen. De gemeenteraad heeft dit onderkend en opdracht gegeven voor nadere verkenning met mogelijke tracévarianten. Volgens de onderzoeken uit 2013 en 2014 is de mogelijkheid van de aanleg van een randweg aangetoond. Er zijn verschillende varianten beoordeeld, waarbij de tracévariant A3 als voorkeursvariant is vastgesteld. In 2015 is gestart de uitwerking en verbetering van deze variant in de vorm van uitvoeringsvariant (en). Onderdeel was ook het in beeld brengen van mogelijk aanvullende snelheid remmende en verkeer werende maatregelen in de kern Klundert. Uit dit onderzoek en op verzoek van een grondeigenaar kwam een uitvoeringsvariant naar voren, waarvan het college het interessant vond om die op haalbaarheid te onderzoeken: de zogenaamde A4-variant. Eind 2017 is dit onderzoek afgerond en de algehele conclusie was dat de A4-variant financieel en planologisch niet haalbaar was en er niet voldoende maatschappelijk draagvlak hiervoor was. De raad is geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 8 februari 2018.

 14. Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2020

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en plan 2020 van Thebe en Surplus voor de  wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster en wijkverpleegkundigen in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus als onderdeel van de Coöperatie wijkzuster;
  2. Op basis van deze aanvraag aan Surplus en Thebe (via Surplus) voor 2020 een voorwaardelijke subsidie beschikbaar te stellen van € 85.000;
  3. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 6670002/44259: en
  4. Surplus en Thebe middels een brief te informeren over dit besluit.

  Op 30 september 2019 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2020 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De samenwerking tussen beide organisaties is op initiatief van de gemeente Moerdijk medio 2019 tot stand gekomen. De gemeente Moerdijk subsidieert deze inzet van de wijkzusters van Surplus en wijkverpleegkundigen van Thebe vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. Met Surplus en Thebe deelt de gemeente Moerdijk het uitgangspunt dat gezondheidsproblemen en breder de problemen met de zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en dat de wijkzuster en wijkverpleegkundige door inzet van preventieve activiteiten inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg – en ondersteunings-behoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Ingezet wordt op inwonerscontacten gericht op het ontvangen  vroegtijdig signalen . Voor deze contacten worden  inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en bereikbaarheid via de wijk-zustertelefoon ingezet. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3 van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend voor hun inzet.

 15. Principeverzoek jaarrond huisvesten tijdelijke arbeidsmigranten Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In principe mee te werken aan het jaarrond laten staan van de 6, reeds op het perceel aanwezige units, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het bedrijf zelf.
  2. In principe niet mee te werken aan het jaarrond doen gebruiken van 3 van de 6 units op het perceel Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart voor de huisvesting van 25 arbeidsmigranten die op het bedrijf zelf werkzaam zijn.

  Ondernemer Westende Fruitteelt B.V heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor enerzijds het jaarrond mogen laten staan van de 6, reeds op het perceel aanwezige units, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het bedrijf zelf. Anderzijds wordt het college gevraagd om ook een principe-uitspraak te doen om buiten de nu toegestane periode van 9 maanden maximaal 25 slaapplaatsen verdeeld over 3 van de 6 units jaarrond te mogen gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten die op het bedrijf zelf werkzaam zijn. Het college besluit in principe mee te werken aan het jaarrond laten staan van 6 reeds op het perceel aanwezige units ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Echter het college besluit in principe niet mee te werken aan het jaarrond doen gebruiken van 3 van de 6 units op het perceel Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart voor de huisvesting van 25 arbeidsmigranten. Het eerste is in lijn van de regels van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied tevens past dit binnen het provinciaal beleid en de Provinciale Interim Verordening Ruimte. Het tweede past volgens de Provincie en gemeente niet bij de logies functie die eigenlijk bedoeld is voor de huisvesting van seizoensarbeiders (short stay). Het jaarrond verblijven zorgt voor een permanent karakter van verblijven, dat thuis hoort in het stedelijk gebied.

 16. Verzoek om financiële ondersteuning vanuit de Wmo door Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant en Tholen

  Het college besluit:

  1. Het verzoek om financiële ondersteuning door Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen af te wijzen op grond van artikel 10 lid 1 sub a van de Algemene Subsidieverordening Moerdijk 2015, omdat de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente en haar ingezetenen, en artikel 10 lid 2 sub a , omdat niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt aangevraagd; en
  2. Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen met bijgaande brief te informeren over uw besluit.

  Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen heeft op 4 oktober jl. een verzoek om financiële ondersteuning ingediend bij de gemeente Moerdijk. De VPTZ is op zoek naar structurele extra financiering voor hun werkzaamheden en heeft daarom de 10 gemeenten waar zij actief zijn aangeschreven (of gaan dit doen) met dit verzoek. Zij zijn actief in Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge, Tholen, Steenbergen, Etten-Leur, Rucphen, Zundert en Moerdijk (1/3). De vrijwilligers van de VPTZ ontlasten de mantelzorgers in een terminale palliatieve situatie zodat zij even op adem kunnen komen. Ook zijn zij van waarde voor de cliënt als luisterend oor en in de meer verzorgende taken. De vrijwillige zorg van de VPTZ wordt op dit moment bekostigd vanuit een subsidie van het ministerie van VWS en aanvullende fondsen en giften. Om verbeteringen door te voeren in de relationele en organisatorische kwaliteit, voldoende publiciteit te geven en vrijwilligers te trainen, werven en te begeleiden wil de stichting doorgroeien naar een groter budget per jaar.
  Zij kiezen voor een uitbreiding van de activiteiten en niet voor een herschikking van de huidige activiteiten. Er zijn nog te veel vragen of een aanvullende financiering van de gemeente noodzakelijk is om de basistaken uit te voeren ten behoeve van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Het college heeft daarom het subsidieverzoek afgewezen.

 17. Definitieve toekenning financiële bijdrage voor Taalpunt Werkplein in 2018 en uitbetaling financiële bijdrage voor Taalpunt Werkplein in 2019

  Het college besluit:

  1. De financiële bijdrage van € 1000,- voor het Taalpunt Werkplein in 2018 definitief vast te stellen.
  2. De financiële bijdrage van € 1000,- voor het Taalpunt Werkplein in 2019 uit te betalen en dit  ten laste te brengen van productnummer 6482000/44259.

  In mei 2017 is in bestuurlijk overleg laaggeletterdheid in De6 verband de wens uitgesproken om een Taalpunt te vestigen op beide locaties van het Werkplein. Dat heeft geresulteerd in bestuurlijke besluitvorming door uw college op 17 december 2017 om hiervoor in 2018 en 2019 tweemaal € 1.000,- beschikbaar te stellen. Ook de overige gemeenten in de De6 regio namen dat besluit, en vanuit de Stichting Lezen en Schrijven is voor beide jaren een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Daarbij is afgesproken dat de financiële middelen zouden worden overgemaakt aan de Bibliotheek VANnU. De bijdrage over 2018 is in april 2018 overgemaakt. Het college wordt voorgesteld om de bijdrage over 2019 in december 2019 over te maken.

 18. Beëindiging huidige subsidierelatie Vluchtelingenwerk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beëindiging van de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk Nederland (locatie Moerdijk) met ingang van 2021.
  2. Vluchtelingenwerk Nederland hierover per brief te informeren.

  De wijziging van de Wet Inburgering vanaf 1 januari 2021 heeft financiële en inhoudelijke gevolgen voor de vorm en inhoud van de maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstrajecten en andere activiteiten die Vluchtelingenwerk uitvoert. Vanwege de nieuwe wijze van financiering vervalt vanaf 2021 de (huidige) subsidie voor de organisatiekosten, maatschappelijke begeleiding, Informatiepunt Inburgering, taalcoachtrajecten en participatieverklaringstrajecten.
  De gemeente verkent in De6 verband de mogelijkheden om samen te werken en een dekkend en goed aanbod te realiseren voor statushouders. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat begeleiding van statushouders zo veel mogelijk lokaal wordt vormgegeven. Het is de intentie om gedurende 2020 in samenspraak met alle andere betrokken (maatschappelijke) partners – waaronder Vluchtelingenwerk -  tot een goed aanbod te komen voor statushouders die vanaf 2021 in onze gemeente komen wonen.

 19. Vaststelling Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten

  Het college besluit:

  1. De Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten vast te stellen
  2. De gewijzigde Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen
  3. De Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties datum 31 mei 2018 in te trekken
  4. De nieuwe nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren

  Eind 2017 heeft het college het nieuwe subsidiekader vastgesteld. De inzet van dit kader is om de subsidieregels zo in te richten dat ze meer overzichtelijk en doelmatig zijn. Dit is een lerend traject waarbij aanpassingen worden gedaan op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. Zo hebben wij van onze inwoners de feedback teruggekregen dat het laten vallen van de avondvierdaagse onder “de initiatiefsubsidie vrijwilligersorganisaties” niet het resultaat oplevert wat wij voor ogen hadden. Binnen Met deze regeling kunnen aanvragers op basis van offertes en cofinanciering maximaal € 3.000,- subsidie krijgen. Uit de feedback van de organisatoren blijkt dat zij een heel groot deel van de subsidiabele kosten “om niet” krijgen van lokale partners. Om voor de regeling in aanmerking te komen zouden zij elkaar facturen moeten gaan sturen. Dat is nooit de bedoeling geweest en dat vraagt dus om een aanpassing.

  Sinterklaas, Koningsdag, Dodenherdenking
  Naast deze noodzakelijke aanpassingen pakt het college gelijk een aantal wenselijk aanpassing mee. Sinterklaas, Koningsdag en Dodenherdenking vallen nu nog onder de Nadere regels Basissubsidie. Deze regeling heeft als strategisch doel het versterken van de sociale structuren waarin vooral het verenigingsleven een belangrijk rol speelt. Deze festiviteiten zijn daarin een vreemde eend. Het college heeft veel waardering voor de organisatoren van Sinterklaas, Koningsdag en Dodenherdenking die met veel vrijwillige inzet een mooie bijdrage leveren aan de beleving van de kernen van onze gemeente.
  Bevrijdingsdag
  Hetzelfde geldt voor de viering van bevrijdingsdag. Een activiteit die vroeger vaker werd gevierd en die het college toen in één verlening meeging met de viering van Koninginnedag. Inmiddels hebben we al een tijdje een koning en is Bevrijdingsdag een losstaand iets geworden. Het college vindt het van belang dat iedere kern de mogelijkheid heeft om jaarlijks aandacht te besteden aan de bevrijding en heeft de Bevrijdingsdag toegevoegd als subsidiabele activiteit.
  Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten
  Om deze vier activiteiten in beleid te borgen heeft het college de Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten vastgesteld. Hierin staan alle voorwaarden waaraan vrijwilligersorganisaties moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

  Afgezien van de toevoeging van de viering van Bevrijdingsdag is er geen sprake van een inhoudelijke beleidswijziging maar vooral van een procesoptimalisatie.

 20. Voorlopige subsidie 2020 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 57.800 voor 2020 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
  3. De kosten ten laste te leggen van productnummer 6670400/44259 en de overschrijding van €730,- mee te nemen in de bestuursrapportage van 2020.

  De kinderboerderij ontvangt in 2020 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van € 57.800. In de beschikking zijn de afspraken tussen Stichting Kinderboerderij Zevenbergen en de gemeente over de inzet van de subsidie vastgelegd. De kinderboerderij is in 2020 5 dagen in de week geopend en jong en oud kunnen dan kennismaken met de verschillende dieren. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboerderijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC een tweetal natuur – en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen.

 21. Voorlopige subsidieverlening 2020 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2020 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 35.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2020 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
  3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van:
   1. Kunstbeoefening en -bevordering € 32.250, productnummer 6540000/ kostensoort 44259 Budgetsubsidies;
   2. Kunstbeoefening en –bevordering € 3.000, productnummer 6540000/ kostensoort 44258 Evenementensubsidies
  4. De extra benodigde middelen van € 3.450 te dekken vanuit de begrotingsruimte 2020, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2020.

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.  
  Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2020 een voorlopige subsidie van € 35.250. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland:  concerten, exposities, activiteiten rondom 75 jaar bevrijding, het organiseren van de Kunst en Cultuurroute, het mede-organiseren van Open Monumentendag en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 
  In de subsidie is eenmalig € 3.000 euro opgenomen voor de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. Hierdoor kan SCM geen losse Evenementensubsidie meer aanvragen.

 22. Herstart sanering Bult van Pars Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met de betaling van de stagnatiekosten en akkoord te gaan met hogere afzetkosten vanwege de gewijzigde PFAS-normen, teneinde de sanering van de Bult van Pars begin volgend jaar voort te zetten. De meerkosten passen in het door de raad gevoteerde krediet.

  De Bult van Pars in Klundert moet gesaneerd worden om herontwikkeling mogelijk te maken. Op 1 juni 2019 is er gestart met de tweede fase van de sanering. Tot aan de bouwvak hebben er werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is het archeologisch onderzoek afgerond en is een deel van de grond afgevoerd. De werkzaamheden zijn na de bouwvak stil komen te liggen vanwege het landelijke PFAS-besluit.
  De grond van de Bult van Pars is indicatief geanalyseerd op PFAS. Het merendeel van de grond bevat een hoeveelheid PFAS tussen de waarde 0,1 en 3, een deel heeft een PFAS gehalte boven de grenswaarde voor wonen. Het PFAS-besluit heeft geleidt tot het op slot gaan van de grondbank met als direct gevolg dat de vrijkomende grond uit de Bult van Pars niet meer afgevoerd kon worden.
  De afgelopen maanden heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer en saneringsmanager gezocht naar een oplossing. Een alternatief voor de afvoer van woningbouwgrond is gevonden door het inrichten van een tijdelijk depot aan de Vlietweg in Klundert. Begin december heeft de regering besloten om de grenswaarden van PFAS voor een deel te verruimen. Vanwege de specifieke eigenschappen geldt dit echter niet voor de voor West-Brabantse projecten gebruikelijke afzetlocatie, de Dassenplas in Bergen op Zoom. Het besluit van begin december heeft dus geen gevolgen voor de afzet van grond  van de Bult van Pars.
  Nu bekend is wat de gevolgen zijn en de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht, heeft het college een besluit genomen over de voortgang van de sanering van de Bult van Pars en de hieraan gekoppelde (financiële) risico’s. De met olie en asbest vervuilde gronden zullen worden afgevoerd naar de grondbank om daar in depot te worden gezet. De voor wonen geschikte gronden worden naar de Vlietweg gebracht om, na het uitzeven van puin, weer terug te worden gestort op de Bult van Pars. Na de kerstvakantie gaat het saneringswerk weer van start.