Beëindiging huidige subsidierelatie Vluchtelingenwerk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beëindiging van de subsidierelatie met Vluchtelingenwerk Nederland (locatie Moerdijk) met ingang van 2021.
  2. Vluchtelingenwerk Nederland hierover per brief te informeren.

De wijziging van de Wet Inburgering vanaf 1 januari 2021 heeft financiële en inhoudelijke gevolgen voor de vorm en inhoud van de maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstrajecten en andere activiteiten die Vluchtelingenwerk uitvoert. Vanwege de nieuwe wijze van financiering vervalt vanaf 2021 de (huidige) subsidie voor de organisatiekosten, maatschappelijke begeleiding, Informatiepunt Inburgering, taalcoachtrajecten en participatieverklaringstrajecten.
De gemeente verkent in De6 verband de mogelijkheden om samen te werken en een dekkend en goed aanbod te realiseren voor statushouders. Eén van de uitgangspunten daarbij is dat begeleiding van statushouders zo veel mogelijk lokaal wordt vormgegeven. Het is de intentie om gedurende 2020 in samenspraak met alle andere betrokken (maatschappelijke) partners – waaronder Vluchtelingenwerk -  tot een goed aanbod te komen voor statushouders die vanaf 2021 in onze gemeente komen wonen.