Herstart sanering Bult van Pars Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met de betaling van de stagnatiekosten en akkoord te gaan met hogere afzetkosten vanwege de gewijzigde PFAS-normen, teneinde de sanering van de Bult van Pars begin volgend jaar voort te zetten. De meerkosten passen in het door de raad gevoteerde krediet.

De Bult van Pars in Klundert moet gesaneerd worden om herontwikkeling mogelijk te maken. Op 1 juni 2019 is er gestart met de tweede fase van de sanering. Tot aan de bouwvak hebben er werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is het archeologisch onderzoek afgerond en is een deel van de grond afgevoerd. De werkzaamheden zijn na de bouwvak stil komen te liggen vanwege het landelijke PFAS-besluit.
De grond van de Bult van Pars is indicatief geanalyseerd op PFAS. Het merendeel van de grond bevat een hoeveelheid PFAS tussen de waarde 0,1 en 3, een deel heeft een PFAS gehalte boven de grenswaarde voor wonen. Het PFAS-besluit heeft geleidt tot het op slot gaan van de grondbank met als direct gevolg dat de vrijkomende grond uit de Bult van Pars niet meer afgevoerd kon worden.
De afgelopen maanden heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer en saneringsmanager gezocht naar een oplossing. Een alternatief voor de afvoer van woningbouwgrond is gevonden door het inrichten van een tijdelijk depot aan de Vlietweg in Klundert. Begin december heeft de regering besloten om de grenswaarden van PFAS voor een deel te verruimen. Vanwege de specifieke eigenschappen geldt dit echter niet voor de voor West-Brabantse projecten gebruikelijke afzetlocatie, de Dassenplas in Bergen op Zoom. Het besluit van begin december heeft dus geen gevolgen voor de afzet van grond  van de Bult van Pars.
Nu bekend is wat de gevolgen zijn en de (on)mogelijkheden in kaart zijn gebracht, heeft het college een besluit genomen over de voortgang van de sanering van de Bult van Pars en de hieraan gekoppelde (financiële) risico’s. De met olie en asbest vervuilde gronden zullen worden afgevoerd naar de grondbank om daar in depot te worden gezet. De voor wonen geschikte gronden worden naar de Vlietweg gebracht om, na het uitzeven van puin, weer terug te worden gestort op de Bult van Pars. Na de kerstvakantie gaat het saneringswerk weer van start.