Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het college besluit:

  1. Het uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wvggz West-Brabant vast te stellen.
  2. Het Mandaatbesluit college Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
  3. Het Mandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept;
  4. Aan de gemeente Breda voor 2020 een bijdrage te verstrekken van € 1.873 ten behoeve van het regionaal meldpunt crisiszorg voor de uitvoering van de taken ‘meldfunctie’ en ‘horen’ en de cofinanciering voor het project monitoring en evaluatie;
  5. Aan de gemeente Breda voor 2020 een bijdrage te verstrekken van € 13.187 voor de uitvoering van het verkennend onderzoek door het bemoeizorg-team en het regio-overleg;
  6. De onder 4. en 5. genoemde bijdragen aan de gemeente Breda te dekken uit de bijdrage van het Rijk die voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wvggz beschikbaar is gesteld;
  7. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

De burgemeester besluit:
Het Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vast te stellen overeenkomstig het concept.

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) de huidige Wet bijzondere opnemingen  psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz richt zich op mensen met een psychiatrische aandoening. De Wvggz stelt de zorg centraal. Deze is patiëntvolgend. Dit betekent dat verplichte zorg kan worden toegepast op de plek waar de betrokkene zich bevindt, ook thuis. Alleen als het thuis niet verantwoord is kan gedwongen opname worden opgelegd.
Er zijn zodoende meer behandelmogelijkheden dan in de huidige Wet Bopz. Verder is wettelijk vastgelegd dat dwang echt alleen in uiterste gevallen mag worden toegepast, zijn de rechten van de betrokken versterkt, is de positie van de familie geregeld, is de grondslag opgenomen voor informatie-uitwisseling en wordt tussentijdse beëindiging van de zorg gemeld aan de gemeente. Ten behoeve van de invoering de Wvggz heeft het college een aantal besluiten genomen.