Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzusters en wijkverpleegkundigen 2020

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en plan 2020 van Thebe en Surplus voor de  wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster en wijkverpleegkundigen in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus als onderdeel van de Coöperatie wijkzuster;
  2. Op basis van deze aanvraag aan Surplus en Thebe (via Surplus) voor 2020 een voorwaardelijke subsidie beschikbaar te stellen van € 85.000;
  3. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 6670002/44259: en
  4. Surplus en Thebe middels een brief te informeren over dit besluit.

Op 30 september 2019 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2020 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De samenwerking tussen beide organisaties is op initiatief van de gemeente Moerdijk medio 2019 tot stand gekomen. De gemeente Moerdijk subsidieert deze inzet van de wijkzusters van Surplus en wijkverpleegkundigen van Thebe vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. Met Surplus en Thebe deelt de gemeente Moerdijk het uitgangspunt dat gezondheidsproblemen en breder de problemen met de zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en dat de wijkzuster en wijkverpleegkundige door inzet van preventieve activiteiten inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg – en ondersteunings-behoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Ingezet wordt op inwonerscontacten gericht op het ontvangen  vroegtijdig signalen . Voor deze contacten worden  inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en bereikbaarheid via de wijk-zustertelefoon ingezet. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3 van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend voor hun inzet.