Principe-besluit voor het verzoek tot wijziging van de bestemming van de Volkerakweg 2B te Heijningen.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek voor de wijziging van de bestemming van de Volkerakweg 2B te Heijningen, voor de vestiging van een aannemingsbedrijf als hoofdfunctie.
 2. Aan het principebesluit tot medewerking de volgende voorwaarden te koppelen:
  de wijziging planologisch te regelen via een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie, waarbij de bestemming voor het perceel wijzigt naar de bestemming “Bedrijf – agrarisch aanverwant” met de specifieke aanduiding ‘Agrarisch-technisch hulpbedrijf’;
  1. in het op te stellen bestemmingsplan het nieuwe bouwvlak zo te situeren dat deze de bestaande bebouwing bevat; 
  2. in het op te stellen bestemmingsplan onderbouwd wordt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen richting omliggende woningen;
  3. een zorgvuldig omgevingsdialoog moet gevoerd worden;
  4. parkeren moet op eigen terrein geregeld worden;
  5. een voldoende plan voor landschappelijke kwaliteitsverbetering wordt toegevoegd.
 3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

Initiatiefnemer heeft in het verleden het agrarisch bedrijf aan de Volkerakweg 2B te Heijningen overgenomen. Op dit moment wordt hier een agrarisch-technisch hulpbedrijf uitgevoerd, dit is strijdig met het bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten is een bestemmingsplanwijziging nodig.
De initiatiefnemer wil de bestemming van Agrarisch wijzigen naar Bedrijf - Agrarisch aanverwant ten behoeve van landbouwmechanisatie. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 3. De bouwstede wordt omgezet in een bouwvlak. Verder worden de kassen gesloopt en in plaats daarvan wordt een loods teruggebouwd. De bestaande loods gaat gebruikt worden voor opslag. De vervangende loods wordt gebruikt als werkplaats. De totale oppervlakte van de bebouwing blijft gelijk.
Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken, door het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze specifieke locatie te wijzigen. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.