Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Energietransitie Moerdijk

Het college besluit:
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Stichting Energietransitie Moerdijk.

De burgemeester besluit:
Wethouder Brummans een volmacht verlenen om deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Gemeente en Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) ondertekenen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in gaat op 1 januari 2020. De huidige samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 december 2019. STEM en gemeente hebben onder deze overeenkomst diverse werkzaamheden uitgevoerd om de energietransitie in de gemeente Moerdijk aan te jagen en te versnellen, door vorm te geven aan sociale participatie bij grootschalige energieprojecten. Concreet voert STEM onder deze overeenkomst activiteiten uit in relatie tot de projecten Windpark Industrieterrein Moerdijk en Windenergie A16. Via de gemeente respectievelijk provincie zijn met de diverse ontwikkelaars in deze projecten afspraken gemaakt over sociale participatie. STEM heeft in beide projecten een rol als fondsbeheerder. Tevens heeft STEM een rol in het activeren, adviseren en ondersteunen van de lokale gemeenschap in de omgeving van deze projecten. In de eerste drie jaren van samenwerking hebben we veel ontdekt en zijn onderlinge rollen en taken duidelijker geworden.
Dit vindt zijn weerslag in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt de basis gelegd voor een langjarige samenwerking, die tot doel heeft om de gemeenschap in de gemeente Moerdijk in de gelegenheid te stellen via sociale participatie bij grootschalige energieprojecten optimaal betrokken te worden bij de energietransitie en te kunnen profiteren van (een deel van) de opbrengsten van de grootschalige energieproductie voor de versnelling van de eigen energietransitie.