Uiting ongenoegen inzake randweg Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met de beantwoording op de brief.

In 2012 is gestart met een onderzoek naar de verkeerssituatie in en rondom Klundert. Op grond van eerdere onderzoeken is het voorstel gekomen een randweg te realiseren met mogelijk aanvullende maatregelen in de kern om de ongewenste verkeersoverlast op te lossen. De gemeenteraad heeft dit onderkend en opdracht gegeven voor nadere verkenning met mogelijke tracévarianten. Volgens de onderzoeken uit 2013 en 2014 is de mogelijkheid van de aanleg van een randweg aangetoond. Er zijn verschillende varianten beoordeeld, waarbij de tracévariant A3 als voorkeursvariant is vastgesteld. In 2015 is gestart de uitwerking en verbetering van deze variant in de vorm van uitvoeringsvariant (en). Onderdeel was ook het in beeld brengen van mogelijk aanvullende snelheid remmende en verkeer werende maatregelen in de kern Klundert. Uit dit onderzoek en op verzoek van een grondeigenaar kwam een uitvoeringsvariant naar voren, waarvan het college het interessant vond om die op haalbaarheid te onderzoeken: de zogenaamde A4-variant. Eind 2017 is dit onderzoek afgerond en de algehele conclusie was dat de A4-variant financieel en planologisch niet haalbaar was en er niet voldoende maatschappelijk draagvlak hiervoor was. De raad is geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 8 februari 2018.