Vlinderbuurt - Nalatigheid inzake nakoming verkoopvoorwaarden

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het niet nakomen door koper van de verkoopvoorwaarden met betrekking tot bouwkavel 3 in de Vlinderbuurt te Standdaarbuiten
  2. Om zo snel mogelijk alsnog tot de gewenste bebouwing van deze kavel te geraken deze kavel terugkopen van betrokkene onder dezelfde condities enĀ  deze kavel vervolgens zo snel mogelijk weer op de markt te brengen (= alternatief optie 1)

De koper van een bouwkavel in de Vlinderbuurt is nalatig gebleken in het nakomen van een aantal verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn er op gericht om zo snel mogelijk tot bebouwing van de kavel te geraken. Koper heeft hier niet aan voldaan, waardoor er nog steeds geen sprake is van een bebouwing op zijn kavel. Omdat de woningen op de overige kavels in die straat wel allemaal zijn gerealiseerd dreigt de ongewenste situatie, dat de afronding van de wijk hierdoor wordt vertraagd. Om hier alsnog zo snel mogelijk tot woningbouw te geraken koopt de gemeente de kavel nu terug van de huidige eigenaar en brengt die zo snel mogelijk opnieuw op de markt