Voorlopige subsidie 2020 aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 57.800 voor 2020 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
  2. Af te wijken van artikel 16, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige.
  3. De kosten ten laste te leggen van productnummer 6670400/44259 en de overschrijding van €730,- mee te nemen in de bestuursrapportage van 2020.

De kinderboerderij ontvangt in 2020 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van € 57.800. In de beschikking zijn de afspraken tussen Stichting Kinderboerderij Zevenbergen en de gemeente over de inzet van de subsidie vastgelegd. De kinderboerderij is in 2020 5 dagen in de week geopend en jong en oud kunnen dan kennismaken met de verschillende dieren. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinderboerderijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC een tweetal natuur – en milieuprojecten, waaraan scholen een bezoek kunnen brengen.