Voorlopige subsidieverlening 2020 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2020 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 35.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2020 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
  3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van:
    1. Kunstbeoefening en -bevordering € 32.250, productnummer 6540000/ kostensoort 44259 Budgetsubsidies;
    2. Kunstbeoefening en –bevordering € 3.000, productnummer 6540000/ kostensoort 44258 Evenementensubsidies
  4. De extra benodigde middelen van € 3.450 te dekken vanuit de begrotingsruimte 2020, middels begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage 2020.

Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij.  
Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2020 een voorlopige subsidie van € 35.250. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland:  concerten, exposities, activiteiten rondom 75 jaar bevrijding, het organiseren van de Kunst en Cultuurroute, het mede-organiseren van Open Monumentendag en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. 
In de subsidie is eenmalig € 3.000 euro opgenomen voor de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. Hierdoor kan SCM geen losse Evenementensubsidie meer aanvragen.